ČJA 2

219 kočičky (2075) — mapa s. 463

1    M         kočičky

kocánky — koťánky (též 652, kućank’i 832–834, 84)

koťátka

barušky (barošky 703, 722)

S          bahňátka 755

N          palmičke, palme, ratolesťi

2                 Nář. pojmenování pro kočičky, tj. jehnědy jívy, se diferencují lexikálně, ale i slovotvorně (kočičky × ko-
cánky
× koťátka) hláskoslovně (např. kocánky × koťánky × kućanky). Sled položek v dotazníku (v kontextu Veli-
konoc) navozoval nejčastěji asociaci s pruty, popř. se svazkem prutů z kvetoucí jívy, jež se světily v kostele na
Květnou neděli. Stará tradiční pojmenování pro jehnědy jívy označují běžně též celé pruty s jehnědami a vzác-
ně i keř jívy. Specifické pojmenování pro pruty vrby určené k posvěcení mají jen nářečí na Zábřežsku a na
Frýdecku – palmy, palmičky – a na Boskovicku a Blanensku – ratolesti. Tyto výrazy jsme jako neekvivalentní
z mapování vyloučili.

Údaje získané přímým terénním výzkumem byly doplněny údaji z KLA.

3                 Nář. rozdíly se objevují pouze na Moravě a ve Slezsku. Celé Čechy a většinu Moravy charakterizuje vý-
raz shodný se spis. jazykem – kočičky, jenž zvláště u ml. generace je už dnes obvyklý vlastně na celém zkou-
maném území. Ve Slezsku (s nepatrnými přesahy na Valašsko) je však základní tradiční výraz kocánky, vých. od
Ostravice koťánky (kućanki); doklady na jinak poměrně pravidelnou změnu á v o (koćonky) jsou vzácné.

Ze stř. pruhu Moravy, zvl. z Prostějovska, Vyškovska, Slavkovska a od Kyjova, je doloženo též označení
koťátka. Na menším území Lipnicka a Hranicka se vyskytuje dosud slovo barušky. Obě tato pojmenování byla
zapsána jako relikty přetrvávající zpravidla už jen dubletně v mluvě starší generace.

Ve všech městech zkoumaného území je běžný výraz kočičky, jen ve Slezsku u starší generace přežívá do-
sud forma kocanky.

4    Všechny nář. výrazy vznikly přenesením pojmenování malých a hebce chloupkatých zvířat na základě podobnosti.

bahňátka  jen nář.; Jg slc. a pol., Bš bahnatky horň., Kt též bahněn-
ce
mor., SSJ bahniatka lid. — Od bahnice ‚ovce‘ sufixem
označujícím mláďata, srov. barušky.

barušky  jen nář.; SSJČ nář., Kt, Bš — Přenesením dem. k nář. baru-
še
‚ovce‘.

kocánky  jen nář.; Bš, stč. kocana, kočana ‚rostlina‘ — Od zákl. kot-,
*kotjanъky.

kočičky  SSJČ, Jg („pupence na stromích, jehnědy, kupř. jívy“) —
Přenesením dem. od kočka.

koťánky  jen nář.; pol. nář. kocianki, kocenki, dluž. kóśanki, kóśańki
— Přenesením dem. od mazlivého kotěna ‚malá samička kočky‘.

koťátka  jen nář.; Bš — Přenesením dem. od kotě, srov. kočičky.

5    kočički Ju 1–7, Ru 2–5 — wočički Po 1 — cica máca Ju 7

6    ASJ IV 68, AJŚ 192

Bh