ČJA 2

208/230.2 sodovka (2021) — mapa s. 478

1    M         sodovka ,sodovka‘

sodovka ,limonáda‘ (sódofka, sódufka, sodufka, sudofka, sodófka, zodufka, zodofka, sodoka, zoda)

2                 Slovo sodovka je jednou z mála položek dotazníku, pro něž byl při výzkumu stanoven postup sémaziolo-
gický. Toto slovo má totiž v našich nářečích dva významy. Jednak se jím ve shodě se spis. jazykem pojmenová-
vá bezbarvý nesladký šumivý nápoj (tj. voda nasycená kysličníkem uhličitým), jednak se tak může označovat
barevný nápoj slazený, vyrobený ředěním sirupu nebo ovocné šťávy pitnou vodou (popř. rovněž nasycený kys-
ličníkem uhličitým). Pro tento druhý význam se ve spis. jazyce užívá slova limonáda. (Uvedené slovo uvádí už
Jungmann; jím se původně označoval nápoj z citrónů připravovaný od 17. stol.) Slovo sodovka je mladší,

v Jungmannově slovníku ještě nezachycené (první doklad z lex. archivu ÚJČ je z r. 1873, synonymní sousloví
sodová voda bylo poprvé zachyceno z r. 1869), třebaže výroba tohoto nápoje se rozšířila už koncem 18. stol.

Rozlišování obou významů je vázáno zeměpisně. V Čechách, kde je úzus dost rozkolísaný, je výsledná li-
nie vedena na mapě schematičtěji, protože se namnoze opírá jen o údaje z řídké sítě.

Na území, kde slovo sodovka znamená ‚limonáda‘, ustálilo se pro ‚sodovku‘ označení sifon (popř. sifón),
které se v novější době šíří i na opačné straně izoglosy, tedy jako řidší dubleta slova sodovka v témž významu.

Jinak byly u slova sodovka zjištěny i jeho četné hláskoslovné varianty (významné jsou zvl. podoby s po-
čátečním z- místo s- a varianty se zdlouženým -ó-); na mapě však zachycuje izoglosa jen rozdíly významu slo-
va sodovka, hláskovým variantám uvedeného výrazu bude věnována pozornost v oddíle Hláskosloví.

3                 Izoglosa oddělující území obou významů slova sodovka přičleňuje k Moravě a Slezsku oblast jz. Čech a jv.
pruh podél čes.-mor. zemské hranice. Na tomto vymezeném areálu se slova sodovka užívá ve významu ‚limoná-
da‘. Na Moravě a ve Slezsku je stav sodovka ‚limonáda‘ × sifon ‚sodovka‘ dosud zcela běžný, a to i v městské
mluvě. Naproti tomu v Čechách jde už o úzus ústupový, vázaný hlavně na starou venkovskou generaci. Stav
shodný se spis. jazykem (sodovka × limonáda), který náleží na sever od vymezující izoglosy i nář. úzu střč. a svč.
oblasti, proniká totiž v mladší vrstvě i do ostatních částí Čech. V mluvě městské mládeže převládá výraz limo-
náda
už v celých Čechách (s dalšími, pův. expr. variantami limča, limoška a říd. limo). Ve významu ‚sodovka‘
se uplatňuje – s výjimkou střč. měst – stále častěji jako dubleta také výraz sifon, který proniká zvl. v městech po-
hraničních.

4    sodovka  ‚sodovka‘ SSJČ též sodová voda, SSJ sodovka, sodová
voda
— Univerbizací slovního spojení sodová voda.

sodovka  ‚limonáda‘ SSJČ obl. mor. — Přenesením pův. významu
‚voda nasycená oxidem uhličitým‘.

5    ‚sodovka‘: sodová voda Ru 4 — sifon Ru 1, Ju 7 — sifón Ru 1

‚limonáda‘: sódofka Ju 4 — sóda Ju 2, 5

6    —