ČJA 2

197 kuželka (2029) — mapa s. 421

1    M         kuželka (gu- 733) — kužélka (též 731) — kúželka — kužalka (kužálka 516, 602) — kúžalka — kužílka (kožil-
ka 717) — kruželka (
též 801)

kužílek — kuželek (kuželek 639) — kružełek 812, 823 (kružoek 801) — kúžilek 645 — kužálek 604

kregla (kegla 830)

kregel 819, 831 (kegel 818)

kolek 675, 719, 735, 736

S          klički 737 nedubl., klocek 739

2                 Položka sledovala nář. výrazy pro kuželku, tj. kuželovitě soustruhovaný dřevěný sloupek se zúženým
krčkem a s hlavičkou, určený ke hře.

Kromě okrajových rozdílů lexikálních (kuželka × kregla × kolek) mapa zachycuje především rodový pro-
tiklad kužílek × kuželka a dále četné diference hláskoslovné (např. kuželka × kúželka × kužalka × kužélka × ku-
žílka
× kruželka). V Čechách je izoglosou vyznačen rozsah jzč. změny e > a, která se objevuje zvláště po měk-
kých souhláskách.

3                 Pro mapu je příznačná rodová dichotomie kuželka × kužílek. Většinový výraz kuželka, shodný se spis. ja-
zykem, se vyskytuje v podstatě v celých Čechách a na sev. a vých. Moravě s velkým přesahem do záp. poloviny
Slezska, kromě toho sahá i na Boskovicko, Třebíčsko a do jz. cípu Moravy. Na zbývajícím moravském území se
dokládá jeho slovotvorná varianta kužílek (jen sporadicky se při okrajích jejího výskytu objevují další hláskové
podoby, a to kúžilek, kuželek, kužálek). Zejména na styku obou výše uvedených oblastí se poměrně často vysky-
tuje kontaminovaná podoba kužílka.

Forma kužélka je typická pro sev. Valašsko, podoby kruželka, kruželek převládají v ostravickém úseku
slez. nářečí.

Jč. nářečí včetně domažlického úseku se vydělují hláskovou variantou kužalka, ta byla zaznamenána i na
jz. okraji Moravy. Podoby se zdlouženou náslovnou slabikou kú- (kúžalka, kúželka, popř. kúžílek) jsou roztrou-
šeny zvláště při okrajích jzč. a svč. nářečí, na Moravě se objevují jen při vých. okrajích vm. nář., na záp.
Boskovicku a záp. Zábřežsku.

Lexém kolek je charakteristický zejména pro Břeclavsko. V přechodných nářečích česko-polských je běž-
ný přejatý výraz kregel (v sev. části) a jeho rodová varianta kregla (v části jižní).

Ve městech se tato položka zkoumala pouze u staré generace, u ní se obvykle dokládají stejná pojmeno-
vání jako v příslušném venkovském okolí.

4    klička  v sled. významu jen nář. — V návaznosti na srbochorvatský
výraz klíčak ‚dřevěný klín‘.

klocek  jen nář. (SSJ nář. klocok ‚palice‘, ALJ ‚kousek dřeva‘, Bš val.
‚klacek‘) — Přenesením nář. pojmenování klocek ‚klacek‘.

kolek  v sled. významu jen nář.; Jg slc., Kt, Bš kołek Zlín —
Přenesením nář. výrazu kolek ‚kolík, dřívko vůbec‘, srov.
klocek.

kregel  jen nář.; pol. kręgiel — Přejato z pol.

kregla  jen nář. — Příklonem k femininu z kregel, viz tam (femininum
patrně vlivem spis. výrazu kuželka).

kruželek  jen nář.; Bš kruželik laš. — Příklonem k maskulinu z kužel-
ka
, viz tam, náslovné kr- srov. kruželka.

kruželka  jen nář.; Kt, ALJ laš. Frýdek, Místek — Z kuželka, viz tam,
náslovné kr- vlivem slez. kregel, kregla, resp. pol. kręgiel.

kužálek  jen nář. — Z kuželek změnou e > a a dloužením, srov. kužal-
ka.

kužalka  jen nář.; ALJ jzč. — Jzč. nář. změnou e > a z kuželka, viz
tam.

kúžalka  jen nář. — Z kužalka sekundárním dloužením samohlásky
v slovním základu, viz kužalka.


kuželek  jen nář.; ALJ kužéek Uher. Hradiště — Z kuželka příklonem
k maskulinu, viz tam.

kuželka  stč., Jg, SSJČ, dluž. kuźelka — Podle Mch derivací z kužel.
Poněvadž se na kužel přivazuje koudel, byly mezi těmito slo-
vy odedávna oboustranné vlivy hláskové i významové. Zdá
se, že základem je stněm. kugel- ‚hůl s kulovitým „knoflí-
kem“ na konci‘ (příbuzné s něm. Kegel ‚kužel, kuželka‘),
u Slovanů zkřížené s domácím slovem pro koudel *k
ǫdělь.

kužélka  jen nář. — Z kuželka sekundárním dloužením samohlásky
e před jedinečnou souhláskou  l, viz tam.

kúželka  jen nář.; ALJ jzč. chod. — Z kuželka sekundárním dlouže-
ním samohlásky v základu slova, viz kuželka.

kužílek  jen nář.; ALJ též kužilek, oba han. (Jg kužilek, kužilka, mor.
kuželík, SSJČ též kuželík, u všech ‚dem. ke kužel‘) —
Derivací z kužel, viz kuželka.

kúžilek  jen nář. — Z kužílek sekundárním dloužením samohlásky
v základu slova, viz kužílek.

kužílka  jen nář. — Kontaminací výrazu kuželka a jeho slovotvorné
varianty kužílek, viz kuželka.

5    —

6    —

Pv