ČJA 2

178 lacinější (1970) — mapa s. 393

(laciný 1969)

1    M         laciňejší — laceňejší (lacenéši 665) — lacňejší (łacňejšjé 755, łacňešy 811) — lacnejší 301, 302, 304, 305

lacií (-čy 701, -čý 740) — lacenší (lacenčí 644, -čý 739)

2                 Komparativ k adjektivu laciný se v nářečích tvoří pomocí sufixů -ejší a -ší (lacinější × lacinší). Vedle slo-
votvorné diference sledujeme na mapě též rozdíly hláskoslovné: lacinější × lacenější × lacnější × lacnejší, la-
cinší
× lacenší. Rozsah podob se změnou ci > ce registrujeme, protože jejich rozšíření značně přesahuje hranici
pravidelné změny, kterou zachycuje mapa PRO F1.

Šrafování se vztahuje i na lineární značku.

Ve městech výzkum prováděn nebyl.

3                 Podoba lacinější, shodná se spis. jazykem, zaujímá téměř celé území Čech a záp. Moravu, hlásková vari-
anta lacnější je charakteristická pro zč. okraj (na Chodsku má však podobu lacnejší) a pro nářečí slezská.

Na zbývajícím území Moravy, tj. zhruba východně od řek Svitavy a Svratky, je běžná forma lacinší.

Hláskové obměny lacenší a lacenější se vyskytují na větším území ve střední části Moravy, ohraničeném
zhruba městy Šumperk, Lipník nad Bečvou, Kyjov, Moravský Krumlov a Svitavy.

4                 Slovníky komparativní tvary v heslové části zpravidla neuvádějí, citace byly převzaty z výkladů u hesla laciný. Etymologie adjekti-
va laciný je nejasn
á. Všechny formy kromě lacinější jsou nářeční.


lacenější  — Od nář. adj. lacený příponou -ejší.

lacenší  — Od nář. adj. lacený příponou -ší.

lacinější  stč., Jg, SSJČ — Od adj. laciný příponou -ejší.

lacinší  Jg mor. — Od adj. laciný příponou -ší.

lacnější  Jg slc., Kt Slovácko, Bš łacňéjšý val., SSJ lacnejší (stč. lac-
‚lehk
ý, snadný‘, pol. łacniejszy ‚lehčí‘) — Od nář. adj. lacný příponou -ejší.

lacnejší  — Viz lacnější, bez alternace koncové souhlásky základu.


5    —

6    MAGP 219

7                 Položka laciný (1969) byla v dotazníku zadána jako hláskoslovná. Materiál přinesl navíc i lexikální diferenci laciný × levný.
Hláskové varianty laciný × lacený × lacný se územně shodují s rozšířením základů u komparativních podob.

Lexém levný byl zaznamenán poměrně hojně, avšak roztroušeně po celých Čechách, soustředěněji v sv. části, vždy však jako výraz
dubletní. Běžně byl též zaznamenáván vedle výrazu laciný i ve všech městech.

Atlasy: MAGP 219, SSA 5.25, OLA 2148, ALE 392

Fi

179 kornout (1975) — mapa s. 395

1 M kornout — korňout (též 437) — kormout — škornout (též 301, 307, 509 nedubl.) — škorňout — škarnout (škar-
ňout 53)

kornoutek (š- 66, kormoutek 106)

kornouta 133,148 (kormouta 119, též 118, kormouťe f. 118) — škarnouta (škarnota 66, škarnoutla 67)
— škarnéta (škarnét 644, škarnétla 632) — škarnésta 637 (škarnéstla 659, škarnésla 638, škar-
néstr 638)

kornoutka — kormoutka 130, 147 (též 113) — škarnoutka (též 642, též škarnotka 66) — škarňoutka (ško-
508,
též 453) — škarnétka (též 743)

škorňe f. (škorňička 456, 457, 459)

škarnycla (štanicla 604, 737, škaňicle 652, škanicl 61, škarnych 702)

škarňica 707, 817, 72, 83 (škarnyca 701, 817)

paček (paketek 831)

paklík

tytka (tyta 818, 830)