ČJA 2

174 obchod (krám) (1971) — mapa s. 389

1    M         krám

(v)opchod

kvelb (též 107, 443, 14, kvélb 626, 635, kvelba f. 737) — gvelb

sklep (sklop 801, sklyp 818)

kšeft

N          konzum, spolek, jednota, samoopsluha, samoška

2                 Sledovaly se nářeční názvy pro obchod, tj. pro budovu nebo místnost, kde se nakupuje a prodává. Na mapě
vystupují především diference lexikální, zachycen byl též rozdíl hláskoslovný (kvelb × gvelb).

Slovo kvelb na Moravě a ve Slezsku je charakteristické pro mluvu starší generace; u mladší generace už
převažuje spisovný výraz obchod.

Z mapování jsme vyloučili neplně ekvivalentní pojmenování konzum, spolek, jednota, vzniklá přenesením
částí názvů lidových spotřebních družstev.

3                 Nejvýraznější protiklad tvoří české pojmenování krám a moravské kvelb. V širokém pásu zahrnujícím té-
měř celé vých. Čechy, Novoměstsko a jz. Moravu se oba výrazy vyskytují společně. Jižní část slez. nář. a při-
lehlé Hranicko zabírá hlásková varianta gvelb. Ve Slezsku je soustředěn název sklep. Výraz obchod, pronikající
ze spis. jazyka, se objevuje jako dubletní téměř na celé Moravě (především ve vm. nář. a v okolí Brna
a Boskovic), a porůznu také v Čechách. Slovo kšeft bylo zachyceno při okrajích zkoumaného území a v místech
s bývalým něm. osídlením. Jeho rozšíření bylo i v sledovaném významu patrně větší, než zachytil náš výzkum.

Ve městech se vedle názvů shodných s venkovským okolím výrazně uplatnily názvy obchod a krám, méně
často byl zachycen výraz kšeft, zvl. u mladé generace.

4    gvelb  jen nář. — Přejato z něm. (Gewölbe).

krám  stč., Jg, SSJČ ob., dluž. kramy (SSJ ‚menší obchod, pol. kram
‚provizorn
í obchod) — Ze střhn. krām ‚stánek, trhová bouda.

kšeft  SSJČ ob. a zast., SSJ hovor., obyč. pejor. — Přejato z něm.
(Geschäft).

kvelb  SSJČ ob. a zast., Bš — Přejetí něm. nář. podoby s počátečním
k-, viz gvelb.

 

obchod  SSJČ, SSJ, hluž. wobchod — Přenesením pův. názvu pro ob-
ch
ázení se zbožím na jiné druhy obchodování a pak i na
m
ístnost nebo budovu, kde se prodává.

sklep  stč., SSJČ zast. a sloven., Bš laš., SSJ hovor., trochu zast., pol.
— P
řenesením názvu pro podzemní nebo přízemní klenutou
m
ístnost (tak v pol.) na prodejnu.

5    krám Po 1, Ju 5, Ru 1, 2 — opchod Ju 6, Ru 4 — kvelb Ju 2, 4, 6, Ru 4 — kšeft Ru 4 — dučán Ju 1–4 — magazín Ru 4 — koperace Ru 4

6    —

Km