ČJA 2

170 polní hlídač (1952) — mapa s. 383

1    M         hlídač (hlé- 684, 705, 725, 727, 731, 741, hlédák 743)

polňí hlídač

hajnej (hajka 219, hájič 448)

polňí hajnej (polňí hajka 219, polňí hejnej 407)

hotař — hutař (ho- 656, 660, 662, 664)

vachtař (též 613, -oř 818, 830-834, -or 835, 836, vachc’iř 806, vachteř 805)

varťiř (vartiř 520, vartíř 618, vartéř 748, 749, 753, vartáš 755, vartař 824, vartoř 829)

N          ponocný 508, 650, nočňik 822, hlásné 634, noční hlídač

2                 Nářeční pojmenování pro polního hlídače vykazují především rozrůznění lexikální; ojedinělé rozdíly slo-
votvorné a hláskové (s výjimkou diference hotař × hutař nejsou na mapě sledovány). Vedle názvů původu do-
mácího (hlídač, hajný) jsou běžné výrazy přejaté (hotař, vachtař, vartíř).

Protože podoby hotař, hutař rozsahem neodpovídají hanáckým změnám u > o, o > u, byly na mapě zachy-
ceny skutečné fonetické realizace (kromě podoby s -
-, která je jednoznačně výsledkem pravidelné změny u > ,
viz PRO D2a).

Funkce polního hlídače nebyla vždy ve všech místech běžná; označení hlídač má zpravidla širší význam,
nemusí tedy být specifikovaným výrazem pouze pro hlídače polního; proto byl v Čechách tento výraz často
upřesňován adj. polní. Také ostatní názvy mají v mnohých případech význam nočního hlídače ve vsi. Názvy jen
pro jiné funkce, např. noční hlídač, ponocný, zůstaly nemapovány.

Na území Čech byl výzkum proveden na řídké síti. Výzkum ve městech prováděn nebyl.

3                 K výrazu hlídač, jenž je běžný v čes. nář. (v užším smyslu) a zejména v přilehlé sev. části střm. nář. a v sv.
úseku vm. dialektů (spojení polní hlídač se dokládá nejčastěji ze středních a záp. Čech a ze Zábřežska), přistu-
pují ostatní výrazy jako regionalismy: označení hotař (v již. polovině Moravy s výběžkem daleko na sever; hlás-
ková obměna hutař je běžná v několika oblastech v záp. polovině Moravy), vachtař (ve Slezsku) a vartíř (ze-
jména na pomezí vm. a slez. nář.).

Pojmenování hajný (častěji v sousloví polní hajný) bylo zaznamenáno zvláště v jzč. nář.; je nepochybně
reliktem staršího významu tohoto slova, dnes ve spis. jazyce běžného jen ve významu zúženém.

4    hajný  v sled. významu jen nář.; stč., Jg, SSJ hájny, zast. hájnik
(SSJČ ‚osoba pověřená dozorem v lese‘) — Substantivizací
adjektiva k hájit ‚zakazovat vstup (do lesa, sadu apod.)‘.

hlídač  stč. hledař, Jg též hlédač, SSJČ — Od hlídat.

hotař  jen nář.; Jg mor., SSJČ nář. — Přejato z něm.

hutař  jen nář.; Jg, SSJČ nář. — Viz hotař.


polní hajný  jako sousloví jen nář. — Dvojslovné pojmenování.

polní hlídač  Jg, SSJČ — Sousloví.

vachtař  jen nář.; SSJČ nář., SSJ vachtár zast. nář., hluž. wajchtaŕ
P
řejato z něm.

vartíř  Jg vartýř a vartéř, slc. vartač a vartáš, SSJČ vartýř zast., var-
téř
říd., pol. wartownik — Přejato z něm.

5    —

6    —

Fi