ČJA 2

141 draha plt. (1209) — mapa s. 325

1    M         draha (dráha 102, 206, 222, 335, 412, 420, 434) plt.

dráhy (drahy) f. pl.

2                 Pojmenování draha (plt.) a dráhy (f. pl.) označují v nářečí (i ve spisovné češtině) jednak pozemek ležící
ladem, jednak širokou cestu mezi ploty, poli, kudy se volně chodí nebo jezdí a kde se i pase.

Údaje získané přímým terénním výzkumem byly doplněny KLA. Aby se lépe postihla oblast celkového roz-
šíření sledovaných výrazů, jsou na mapě zachyceny rovněž formy získané z pomístních jmen uvedených v KLA.

Viz též úvodní odstavec před mapou II-125 hromada kamení vybraného z pole, s. 298.

3                 Podoby draha a dráhy byly zjištěny jen na části zkoumaného území. Plurálové formy se vyskytují poměr-
ně pravidelně na jzč. okraji (dráhy) a rozptýleně v oblasti vm. nářečí (drahy, ojediněle dráhy), a to zejména v je-
jich středním úseku a na sev. Valašsku. Plurale tantum draha je rozšířeno více; bylo zaznamenáno v jzč. náře-
čích s přilehlým okrajem dialektů střč. a méně důsledně též ve východní části svč. dialektů s přesahy do nář.
střč., na záp. a sz. Moravu.


4    draha  plt. stč. i Kt dráha, SSJČ — Viz dráhy. Koncovka -a (přejatá
od neuter typu město) sloužila u maskulin a feminin jako
formální prostředek k vyjádření příznaku souhrnnosti. Často
se pojila s alternací kvantity (srov. např. loukaluka).

dráhy  f. pl. stč. drahy, Jg též drahy, SSJČ říd., SSJ draha (f. sg.)
nář. ‚cesta‘ (pol.
droga, hluž. droha, obě ‚dráha‘) — Psl. *dor-
ga
znamenalo původně ‚cesta, trať‘ (kudy se vyháněl doby-
tek na pastvu), pak též samotnou pastvinu při veřejných


cestách a rozcestích. Jak apelativní jména místní, tak topo-
nyma užívala často k označení složeného objektu (tj. např.
pozemku skládajícího se z pozemků dílčích) formy plurálu
nebo plurálií tantum, srov. např. II-140 pastvina. — Mch
a Holub-Kopečný spojují polysémantické slovo
dráha se
slovesem
drhnout. Podrobněji viz S. Utěšený, Draha – obci-
ny – pasínky – lada, Onomastické práce 1, Praha 1966, s. 105–111.


5    —

6    AJPP 328 3)

Pl