ČJA 2

131 grapa (1224) mapa s. 301

1    M         grapa — zgrapa — zdrapa (drapa 704, 832)

zdrap

2                 Geografický termín grapa patří rovněž k výrazům spojeným s karpatskou salašnickou kolonizací (srov.
mapu II-128 grúň). V nářečí znamená buď ‚rokle‘, nebo opačně ‚příkrá stráň, strmý vrch‘, přeneseně pak ‚rokli-
naté pole‘, ‚pole na svahu‘. Protože takto situované pozemky bývají zpravidla neúrodné, nabývá i tento termín
na části území významu ‚neúrodné pole‘.

Viz též úvodní odstavec před mapou II-125 hromada kamení vybraného z pole, s. 298.

3                 Pojmenování grapa a jeho nář. varianty jsou rozšířeny jen na nejvýchodnější části zkoumaného území.
Nejčastěji se vyskytují podoby grapa (Valašsko, jv. polovina Slezska) a zdrapa/zdrap (střední pás vm. nářečí).
Forma zgrapa byla zjištěna především na sz. Valašsku.

Současně je na mapě zachyceno zeměpisné rozšíření jednotlivých významů tohoto geografického termí-
nu. Význam ‚strmý vrch, příkrá stráň‘ se vyskytuje na většině území výše popsaného areálu. Pouze v jeho již.
části převládá význam ‚neúrodné pole‘ a v jeho středním pruhu význam ‚rokle‘.


4    grapa  jen nář.; Kt ‚skalnatá strž, neúrodné pole‘, SSJČ nář. ‚příkrá
stráň, sráz, strž, rokle, propast‘, Bš ‚příkrá stráň‘, SSJ neú-
rodné kamenité pole, pole na strmé stráni‘, pol. ‚strmý hřbet
vrchu, strž‘. — Z rumun. groapă ‚jáma, hrob‘, s nímž asi sou-
visí také ital. greppo ‚vyčnívající skála, zvýšený okraj hro-
bu‘. Vše asi „praevropské“.


zdrap  jen nář.; Kt i Bš ‚neúrodné pole‘ — Viz zdrapa.

zdrapa  jen nář.; Kt (Bš) ‚rokle‘ — Ze slova grapa patrně adideací
k zdrápat ‚podrápat‘; podle nář. informátorů bylo tak nazý-
váno i roklemi rozryté pole.

zgrapa  jen nář.; Kt ‚pusté, skalnaté místo, roklinaté stráně‘ —
Kontaminací grapa a zdrapa, viz tam.


5    —

6    —

Pl