ČJA 2

123 kamínek (1218) — mapa s. 291

1    M         kamínek — kamének (kamjének 755, kameňek 801, 818–822, 829, 836, 82, 84)

kamýček (-i- 804, 813, 816, 823, 824, 83, kamejk 313)

kamíšek 745, 74

S          kameňíček 301, kamlyček 801

2                 V nář. pojmenováních pro malý kámen se projevily především prastaré rozdíly slovotvorné povahy (kamí-
nek
× kamýček × kamýšek). Z hláskových diferencí je nejzávažnější úžení é > í (kamének > kamínek).

V Čechách se realizuje krácení kamínek > kaminek pouze podél horního a středního toku Labe a na
Vysokomýtsku (i zde často v dubletě s podobou nezkrácenou).

3                 Většinové a shodné se spis. podobou je pojmenování kamínek. Zabírá celé Čechy a většinu Moravy; zasa-
huje až k hranici střm. a vm. nářečí, na jihu proniká dokonce až za ni na Kyjovsko a Břeclavsko. V oblasti vm.
nář. převládá nezúžená hlásková varianta kamének. Výraz kamýček vytváří dva oddělené areály, a to v již.
Čechách (zde zpravidla v dubletě s podobou kamínek) a ve Slezsku, kde se vedle tradiční formy kamyček vy-
skytuje jako novější pojmenování kamenek. Ve slezských nářečích existuje také podoba kamýk, obvykle však ve
významu ‚kamínek na psaní‘. Ve sledovaném významu byla naším výzkumem zachycena jen v zč. bodě 313, a to
v podobě kamejk.

Ve městech je situace v podstatě shodná s venkovským okolím.


4    kamének  stč., Jg, SSJČ kniž. a nář., SSJ kamienok — Dem. od ká-
men
, psl. *kamy, gen. kamene.

kameníček  jen nář.; SSJČ nář., hluž. kamjeńčk — Patrně kontamina-
cí podob kamínek a kamýček.

kamínek  Jg kamínek/-ý-, SSJČ, hluž. kamjeńk — Dem. od kámen.
Podoba s provedeným úžením é > í.


kamlyček  jen nář. — Nejasné.

kamýček  jen nář.; stč., Jg též kamejček, SSJČ nář., pol. kamyczek
Dem. od kamýk, stč., Jg ‚malý kámen‘, psl. *kamykъ. Později
se -ý- měnilo nepravidelně v -í-.

kamýšek  v sled. významu jen nář; pol. kamyszek, hluž. kamješk
Dem. od kamyš, to od *kamy suf. *-šь.


5    kamínek Ju 1, 3, 5, Ru 2–5 — kaminek Ju 1,2, 4, 6, Ru 4 — k’aminek Po 1 — kamíčak Ju 5

6    PLPJ 336; OLA 2579

Pl