ČJA 2

106 chrpa modrák (1367) — mapa s. 251

1    M         chrpa — charpa — charba (chárba 146) — charva (též 736)

modrák (modráček 247, 321, 442, 444, též modrač 737) — vondrák 205, 237, 325

blavatek

kornblúme 118, 119

S          fabrek 832, chabryk 826, sinokvet 755

2                 Sleduje se územní rozšíření nář. pojmenování pro chrpu, tj. rostlinu s modrými květy v úborech s vejčitým
zákrovem (Centaurea cyanus L.). Vedle nečetných rozdílů lexikálních jsou na mapě postiženy i starobylé rozdí-
ly hláskoslovné (chrpa × charpa × charba × charva).

3                 Slovo chrpa (a jeho hláskové obměny) zabírá téměř celé zkoumané území; řidčeji je doloženo v nářečích
jzč., kde se užívá výrazu modrák (na Rakovnicku v obměněné podobě vondrák).

Hláskový rozdíl chrpa × charpa tvoří izoglosu směřující od Nové Paky k Jihlavě a dále k Slavonicím. Od
ní na východ je běžná podoba charpa; ta se dále k východu, zejména v sev. polovině střm. nářečí, v nářečích vm.
a slezských, vyskytuje v hláskoslovné obměně charba, na Valašsku a již. Uherskobrodsku v obměně charva.
Podoba charpa se vyskytuje též odděleně v archaickém okrajovém sz. úseku střč. nářečí; zde zpravidla jako star-
ší ustupující relikt vedle novější formy chrpa.

Na vých. okraji Slezska bylo zaznamenáno jediné pojmenování blavatek, navazující na pol. jazykové
území.

Výraz chrpa, shodný se spis. jazykem, pronikl do mluvy všech měst a hojně se šíří i do oblastí s jiným tra-
dičním názvem.


4    blavatek  jen nář.; pol. bławatek, říd. błavat — Od pol. bławy ,světle-
modrý, modravý‘.

fabrek  jen nář. — K pol. farbka ‚modřidlo‘ a dále kontaminací
s chabryk, viz tam.

chabryk  jen nář.; pol. chaber — Přesmykem a sufixací z *chъrb-,
srov. chrpa.

charba  jen nář.; stč., Jg — Viz chrpa.

charpa  jen nář.; stč., Jg, SSJČ nář. — Viz chrpa.

charva  jen nář. — Viz chrpa, -v- záměnou retnic.


chrpa  stč., Jg, SSJČ — K psl. *chъrp-, chъrb-; patří k slovům „pra-
evropským“. Původ -ar- je nejasný.

kornblúme  jen nář. — Přejato z něm.

modrák  stč., Jg též dem. modráček a modračka, SSJČ, SSJ nář., pol.
modrak obl., dluž. módrak, módrac (módrack) — Od adj.
modrý.

sinokvet  jen nář.; SSJ — Složené pojmenování z adj. siný ‚bledě-
modrý‘ a subst. květ (podoba kvet v návaznosti na sloven.).

vondrák  jen nář. — Patrně expr. obměnou z modrák.


5    chrpa Ju 1–5 — charba Po 1, Ju 6, Ru 5 — modrák Ru 3

6    AJŚ 154, PLPJ 60, AJK 183, SSA 1.48, OLA 613, ALE 83

Bh