ČJA 2

101 léčivé byliny (1366) — mapa s. 239

1    M         biliny (beline 621, 634, belene 664, bilene 646, 647, 650, 652–655, 658, 662)

bilinky

kořeňí (kořáňí 438)

zeliny — źeliny

N          léčivé byliny, léčivé kořeňí, léčivé zeliny, léčiví rostlinki, léčiví kitki, kitki na čaj

2                 Léčivé byliny, tj. rostliny s léčivými účinky, mají v nářečích několik územně diferencovaných pojmeno-
vání. Kromě rozdílů lexikálních se ze slovotvorných diferencí vyskytlo pouze formální deminutivum bylinky,
z diferencí hláskoslovných pak podoba źeliny.

Vedle převládajících jednoslovných názvů byla místy zaznamenána i slovní spojení s adj. léčivý (léčivé by-
liny
, l. koření, l. zeliny). Tyto výrazy se však nemapovaly, protože pronikly do tradiční nář. vrstvy až nověji vli-

vem spis. jazyka a užití přívlastku není obligatorní. Z mapování byla vyloučena také ta dubletní označení byliny
a bylinky, u nichž se dalo jednoznačně určit, že jsou ovlivněna školní výukou. Několik informátorů navíc rozli-
šovalo ještě subst. byliny ‚čerstvé rostliny‘ a koření ‚usušené rostliny‘. Na tento ojedinělý rozdíl mapa nebere zře-
tel.

3                 Celé území se člení na tři makroareály. Je to oblast pojmenování koření (v sev. polovině Čech a více či
méně souvisle i v již. Čechách s přesahy na záp. Moravu), oblast výrazu byliny (v již. polovině Čech a na záp.
polovině Moravy) a výrazu zeliny (na vých. polovině Moravy a ve Slezsku). Zejména v jzč. nářečích se pojme-
nování byliny vyskytuje v dubletě s podobou bylinky. Pro Těšínsko a Jablunkovsko je typická hlásková varianta
źeliny.

Situace ve městech se nezjišťovala.

4    bylinky  stč., Jg, SSJČ, SSJ všechny dem. — Formální dem. od byli-
ny
, viz tam.

byliny  stč., Jg, SSJČ, SSJ — Z psl. kolektiva *bylь ‚rostliny, býlí‘ pří-
ponou -ina označující jednotlivinu, specifikací významu.

koření  stč. kořenie, Jg, SSJČ — Z psl. *korenь ‚kořen‘ rozšířením vý-
znamu.

 

zeliny  stč., Jg, SSJČ zast. a nář., SSJ — Od psl. *zelьje ‚zelené rost-
linstvo‘ příponou -ina, specifikací významu.

źeliny  jen nář.; pol. zioła zpravidla ‚usušené byliny‘ (pol. ziele ‚rost-
lina‘) — Viz zeliny.

5    bilini Ju 3, 5, 6, Ru 3, 5 — kořeňi Po 1, Ju 2, 4

6    —