ČJA 2

95 jahoda (1333b) — mapa s. 231

1    M         jahoda

červená jahoda

malina

podzimka (podzemka 820)

N          trávňice 450, 455, strunkáč 312, 327, stručkavec 737, stručkanec 737, truskaveč 824, trucla 42

2                 Nářeční pojmenování jahody, zdužnatělého květního lůžka jahodníku (bot. rod Fragaria), jeví v systému
slovní zásoby lidového jazyka souvislost s názvy borůvky (II-96). Tato souvislost vyplynula z postupné vývojo-
vé diferenciace původně nespecifikovaného názvu jahoda, který označoval různé bobulovité plody. Slovo jaho-
da
dosud označuje v některých nářečích plody jahodníku i borůvky zároveň a pro jejich rozlišení se pojmeno-
vání zpravidla spojuje s atributem červená × černá, zvl. u staré generace. Sousloví červená jahoda se však
nemusí užívat důsledně, je-li ze situace zřejmé, že nejde o borůvku. Dokladem toho, jak se postupně specifiko-
val význam pojmenování bobulovitých lesních plodin, je i jč. nářeční přenesený název malina, užívaný pro ja-
hodu.

Druhová pojmenování jahody (trávnice, strunkáč aj.) nebyla mapována.

3                 Mapa dokládá, že pojmenování jahoda je rozšířeno téměř po celém území národního jazyka. V záp. polo-
vině Čech, v sev. části svč. oblasti a odděleně též v centrální podskupině střm. nářečí je slovo jahoda rozvinuto
atributem v ustálené spojení červená jahoda. Tento rozsah se zhruba kryje s územním rozšířením sousloví čer-
ná jahoda
(viz II-96 borůvka). Lexikálně se odlišují pouze dva okrajové mikroareály nářečních pojmenování
malina (na Třeboňsku a vých. Doudlebsku) a podzimka (na Hlučínsku).

Slovo jahoda je také převažujícím názvem této sledované plodiny ve městech.


4    jahoda  stč., Jg, SSJČ, SSJ, pol. jagoda — Psl. *(j)agoda, pův. ‚jaký-
koli bobulovitý lesní plod‘.

červená jahoda  jako sousloví jen nář. (Jg ‚brusnice‘) — Specifikací
atributem, viz jahoda.


malina  v sled. významu jen nář. — Přenesením názvu jiného bobulo-
vitého plodu.

podzimka  jen nář.; pol. poziomka ‚lesní jahoda‘ — Patrně univerbi-
zací z podzimní jahoda, v návaznosti na pol.

5    jahoda Po 1, Ju 1–4, 6, Ru 2–5 — jahútka Ju 5

6    —

Hl