ČJA 2

69 smrk (1282) — mapa s. 179

1    M         smrk (smŕk 742, 745) — smrek (smrék 724, smerek 828, smurek 827, smyrek 835, 836) — švrk (śvjyrk 818,
830, 831, švrčín 701, švrčina 738)

smrč f.

smrča 516, 605–607

smrčka

smrčina

S          mřek 676

N          smrček (též 235, 245, 313, 318, 323, 328, 330, 331, 336, 337, 406, 413, 427), smrčík, smrčička

2                 Zjišťovalo se nář. pojmenování pro smrk, tj. jehličnatý strom s nezploštělými, na větvích všestranně rozlo-
ženými jehlicemi (rod Picea). Všechny názvy jsou slovotvornými (např. smrčka × smrčina), morfologickými
(smrč × smrča) nebo hláskovými (smrek × švrk) variantami základního pojmenování smrk, shodného se spisov-
ným jazykem. U výrazu smrčka (a v jzč. oblasti, zvl. na Plzeňsku, i u nemapovaného výrazu smrček) jde o for-
mální deminutivum. Ostatní deminutivní výrazy byly z mapování vyloučeny.

3                 Pojmenování smrk je rozšířeno téměř na celém zkoumaném území – jako novější dubleta proniká do are-
álů s jinými nář. variantami; běžné je i ve všech městech.

Domažlicko se vyděluje regionalismem smrčina, ten se objevuje řídce i v okolí Prachatic. Pro jč. nář. ob-
last je charakteristická podoba smrčka. V jižních Čechách a roztroušeně i jinde bylo zaznamenáno označení
smrč. Ze širšího Třebíčska je doložena podoba smrča. Všechny tyto uvedené varianty se vyskytují převážně dub-
letně vedle výrazu smrk.

Ve slezských nář. se vyskytují hláskové varianty švrk (opavský nář. typ s přesahem na Hranicko) a smrek
(vých. polovina slez. nář. a přilehlé sev. Valašsko).


4    mřek  jen nář; Bš — Původ nejasný, nelze vyloučit souvislost se smrek.

smrč  f. Jg mor., SSJČ obl. — Od smrk, přechodem k měkkému žen-
skému sklonění.

smrča  jen nář. — Ze smrč, příklonem k ja-kmenům.

smrčina  SSJČ, Kl (Jg, SSJ, hluž. šmrěčina, u všech ‚smrkové dřevo
nebo porost‘) — Sufixem -ina (zde vyjadřuje jednotlivinu).


smrčka  jen nář.; Jg dem., SSJČ obl. — Formální dem. od smrč, viz tam.

smrek  Jg slc., SSJČ říd., SSJ, hluž. šmrěk, šmrjók — Metatezí psl.
podoby *smerkъ.

smrk  Jg, SSJČ, Kl — Psl. *smьrkъ.

švrk  jen nář.; Jg mor., SSJ svrčina, Kl svrčín, pol. świerk — Změnou
náslovné souhláskové skupiny v návaznosti na pol.


5    smrk Po 1, Ju 4, Ru 2–5 — smrek Ju 7 — smrček Ju 3, 5 — smreka Ju 5 — borovice Ju 1 — borik Ju 2

6    AJŚ 209, AJK 50:2, SSA 3.97, OLA 386

Vj