ČJA 2

68 les (1278) — mapa s. 179

1    M         les — las

háj

hora (hori 706, 714, 725, 732, 756)

2                 Sledovala se nář. pojmenování pro les, tj. souvislý porost jehličnatých a listnatých (nikoli ovocných)
stromů.

Mapa zachycuje už jen v reliktech původní zeměpisné rozšíření lexikálních nář. ekvivalentů háj a hora. Ty
měly v minulosti patrně větší územní rozsah, jak o tom svědčí enklávy v oblastech, v nichž je dnes běžné po-
jmenování les. Z mapování byla vyloučena označení, která ve zkoumané oblasti označovala pouze určitý typ
lesa, např. remíz, gúšč.

3                 Pojmenování les, shodné se spis. jazykem, se vyskytuje na celém zkoumaném území; jeho hlásková vari-
anta las je doložena z přechodných nář. čes.-pol.

Regionalismy háj a hora byly zaznamenány převážně v dubletě s většinovým názvem les. Výraz háj tvo-
ří ucelený areál v širším Podkrkonoší a v Podještědí; je též doložen ze sz. části střč. nář., z Litomyšlska a na
Moravě z Uherskobrodska. Označení hora je rozšířeno na Valašsku, v kopaničářských nář. a sv. od Kyjova.

Situace ve městech je shodná s venkovským okolím.

4    háj  v sled. významu jen nář.; stč. též ‚hájený les‘, SSJ (Jg, SSJČ
u obou ‚nevelký les, zpravidla listnatý‘) — Posunem význa-
mu; etymologie nejasná.

hora  v sled. významu jen nář.; stč., SSJČ nář., SSJ — Z psl. *gora
s pův. významem patrně ‚zalesněný kopec‘.


las  jen nář.; pol. las — Dispalatalizací e > a ve slově les v návaznosti
na polštinu.

les  stč., Jg, SSJČ, SSJ, hluž. lěs — Z psl. *lěsъ.

5    les Po 1, Ju 1–5, Ru 1–5 — hora Ju 7

6    AJK 48:1, 2, ASJ IV 53:15a, ALE 47, SSA 3.109, MAGP 552, AJŚ 195, OLA 375, PLPJ 195

Vj