ČJA 2

59 štěnice (1392) — mapa s. 163

1    M         šťeňice (sťeňice 309, 655, 659, šťehňice 304, 305, šteňice 203)

sťinka (též 148, 27, sťínka 616, šťinka 455, 456, 622)

ploščka (plošťka, ploška 666, 701) — bloščka (boška 822, błeščka 824)

ploščica — bloščica — bleščica

vancka

2                 Mapa zachycuje územní rozšíření nář. pojmenování pro štěnici, druh bodavého hmyzu sajícího krev teplo-
krevných živočichů (rod Cimex). Vedle rozdílů lexikálních přináší mapa také diference slovotvorné (plošťka ×
ploštice) a hláskoslovné (ploštice × bloštice × bleštice). Výraz ploštice označuje ve spisovném jazyce celý zoo-
logický řád. Podle Machka jsou názvy štěnice a stinka zřejmě kalky německého slova Wanze, výraz ploštice je
domácí.

Na Chodsku se dosud uchovává ojedinělá hlásková varianta štěhnice; tu na uvedeném území zaznamenal
již J. F. Hruška. Na Litovelsku a Prostějovsku byla na rozdíl od PRO E1 zapsána podoba plošťka.

3                 Základní dichotomii tvoří lexémy štěnice/stinka × plošťka. Většinový výraz štěnice, shodný se spisovným
jazykem, je charakteristický téměř pro celé Čechy (s přesahem do části nářečí česko-moravských) a přilehlé úse-
ky Moravy (Zábřežsko, horní tok Svitavy).

Označení stinka bylo jako nedubletní zaznamenáno na záp. Moravě, v přechodných nář. česko-morav-
ských a na Jindřichohradecku. Doloženo je též z již. Čech; zde je však většinou dubletní s formou štěnice, která
je v dvojici štěnicestinka nezřídka hodnocena jako novější.

Východní polovina Moravy dokládá pojmenování plošťka, ve Slezsku s výjimkou západoopavského okra-
je a na Valašsku byla zapsána hláskoslovná varianta blošťka. Menší oblasti vytvářejí formy ploštice (zejm.
Těšínsko, Jablunkovsko), bloštice (Hlučínsko a úsek ostravický) a bleštice (Frenštátsko a přilehlý okraj ná-
řečí valašských). Na Hlučínsku a v sledovaných lokalitách na území Polska byl zapsán výraz vancka.

Ve městech se u starší generace shodují jednotlivé nář. ekvivalenty s venkovským okolím, u ml. generace
pronikl téměř všude výraz štěnice.


4    bleštice  jen nář.; Bš — Kontaminací lexémů bloštice a blecha.

bloštice  jen nář. — Z nář. výrazu ploštice (viz tam), záměnou retnic
pod vlivem subst. blecha.

blošťka  jen nář. — Z nář. výrazu plošťka (viz tam), záměnou retnic
pod vlivem subst. blecha.

ploštice  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJ ploštica; pol. pluskwa
(SSJČ ‚hmyz s plochým tělem, např. štěnice‘) — Od adj. plos-
, psl. *ploskъ.


plošťka  jen nář.; Jg i SSJČ též ploška, SSJČ obě nář. — Viz ploštice.

stinka  Jg, SSJČ též stínka říd., obojí zast., ob., K1 též stenka — Od
stěna; viz štěnice.

štěnice  Jg též stěnice, SSJČ, Kl stenica, hluž. šćóna — Od stěna (Jg
„že v stěnách obyčejně se hostí“).

vancka  jen nář. — Přejetím a adaptací něm. Wanze.


5    šťeňice Po 1, Ju 1–6, Ru 2–4 — sťinka Ru 1 — ploška Ru 5

6    MAGP 402, AJŚ 591, AJPP 224, AJK 104, SSA 3.82, OLA 122, ALE 130

Ši