ČJA 2

55 housenka (1416) — mapa s. 155

1    M         housenka (husenka 721, húseňka 746, gunśunka 831, 832, 84)

housinka (housínka 511, 519)

housena (též 316)

hóska

houseňice (gunśińica)

X          housanka 333, 442, 443

2                 Při sledování nář. pojmenování housenky, tj. larvy motýla, byly zjištěny pouze rozdíly slovotvorné (hou-
senka
× housinka × housenice × housena × houska) a rozdíly hláskové (housenka × housanka).

Název housenka, který je současně i pojmenováním spisovným, se jeví vždy jako neutrální, stejně jako
jsou neutrální nář. podoby housinka a housanka. V případě dubletního výskytu slouží místy jiný nář. ekvivalent
k označení větší housenky, někdy může mít pejorativní odstín. Nelibost mluvčího vystupuje obzvlášť do popře-
dí při pojmenování chlupaté housenky, pro kterou jsou častěji vybírány výrazy housena a housenice; to však na
mapě ani v komentáři nezachycujeme. V oblasti, kde housenku označuje slovo houska, nelze jím pojmenovat
druh pečiva (srov. I-137 houska). Podle starších dokladů v ALJ byla dříve hlásková varianta housanka běžná na
Sušicku, Strakonicku a Písecku.

3                 Téměř po celém zkoumaném území je rozšířen výraz housenka. Jeho slovotvorné a hláskové varianty vy-
tvářejí zpravidla jen malé areály nebo se objevují už jen rozptýleně a velmi často jako dubletní se základním po-
jmenováním. Jediným větším areálem, který se ze zkoumaného území vyčleňuje, je oblast slova houska, a to na
záp. Moravě. Slovotvorná varianta housinka je typická pro již. část čm. nář. oblasti, ale porůznu se s ní setkává-
me i ve střm. nářečích. Hlásková obměna housanka byla vzácně zaznamenána v již. Čechách mezi Klatovy
a Strakonicemi. Pojmenování housenice se zachovalo na Zábřežsku (zde nedubletní), na širším Boskovicku, na
Těšínsku, Jablunkovsku a Frýdecku. Slovotvorná varianta housena se vyskytuje převážně jako dubleta se slovem
housenka na území mezi Kroměříží, Kyjovem a Uherským Brodem.

Ve městech je běžné pojmenování housenka.


4    housanka  jen nář.; ALJ — Jzč. nář. změna e > a. Viz housenka.

housena  jen nář. — Z housenka resufixací. Viz housenka, housenice.

housenice  stč. húsěnicě, húsěncě, Jg též húsenice zast., Kt též húseni-
ce
a húsinica, Bš húsenica val., SSJČ zast. a nář., SSJ húseni-
ca
, hluž. husańca, pol. gąsienica — Z psl. *v
sěnica, to od vsbъ
‚vous‘, podle chlupatosti některých druhů housenek. Psl. hiáto-
vými hláskami g- a v- se odlišila g
sěnica a vsbъ.


housenka  stč. húsěnka, Jg, Kt též húsenka, SSJČ, SSJ húsenka kniž.
a zast. — Stč. dubleta slova húsěnicě. Oběma příponami (-ice
i -ka) se tvoří jména nositelů vlastností.

housinka  jen nář. — Varianta sufixu -enka. Viz housenka.

houska  v sled. významu jen nář.; Kt — Z housinka zánikem -i- >
*hósnka a po odstranění pobočné slabiky hóska. Viz hou-
sinka.


5    housenka Po 1, Ju 1, 2, 4, 5, Ru 1–4 — hósenka Ju 6 — húsenka Ru 5 — hóusinka Ju 6 — gubar Ju 2

6    MAGP 301, AJŚ 596, AJPP 229, AJK 97, 316, SSA 3.80, OLA 114, ALE 128

Om