ČJA 2

34 kukačka (1451) — mapa s. 107

1    M         kukačka — kúkačka

kukučka (kukuška 752)

kukulka (kukufka, kukeka 801, kukulenka 745)

kukanda 327

kukaranda (kukarajda 429)

zezulka (zezolka 635, 638, zegzulka 825, zegzułka 822) — žežulka (žežulička 435, 637, 668)

S          kukna 656, kukuk 801

2                 Nářeční pojmenování pro kukačku (Cuculus canorus) se diferencují lexikálně i slovotvorně (např. kukač-
ka
× kukulka × kukaranda) a hláskoslovně (kukačka × kúkačka, zezulka × žežulka).

Slovo zezulka/žežulka se dnes už vyskytuje pouze jako dubletní označení vedle výrazu kukačka. Jde
o pojmenování ze starší nářeční vrstvy, někdy jeho znalost byla dokonce již jen pasivní, nezřídka posílená lido-
vými písněmi. Některé podoby (např. kukna, kukanda, kukaranda) mají expresivní zabarvení s pejorativním od-
stínem.

3                 Lexikální protiklad kukačka × zezulka není územně vyhraněný. Slovo kukačka je rozšířeno téměř po celém
teritoriu; jen na jeho vých. okraji dominují slovotvorné varianty, a to kukulka v sev. části slez. dialektů a kukuč-
ka
v návaznosti na sloven. území ve Slezsku vých. od Ostravice a v úzkém pruhu vm. nář. oblasti. Expresivní
forma kukaranda se dokládá sporadicky z jzč. nářečí. Hlásková varianta kúkačka je charakteristická pro
Českobudějovicko a nejzápadnější okraj zkoumaného území.

Archaické pojmenování zezulka už nevytváří vyhraněný areál a jeho výskyt se soustřeďuje do jader někte-
rých nář. skupin. Vyskytuje se v sev. a vých. Čechách, na širším Brněnsku a ve střední části slez. nářečí, ojedi-
něle i jinde. Hlásková varianta žežulka je méně frekventovaná a netvoří souvislejší území.

Ve městech výzkum prováděn nebyl.

4                 Všechna nářeční pojmenování se odvozují od zvukomalebných základů *kuk(u) nebo *gegu > psl. *zěgъ (zu je asi od zváti ‚volat; na
dal
ší vývoj slova působily asimilace).


kukačka  Jg též kukavka, SSJČ, pol. kukawka (ve stč. doloženo pou-
ze sloveso kukati)

kúkačka  jen nář. — Jzč. dloužením kmenové samohlásky.

kukanda  jen nář.; Kt též kukanka — Odvozeno expr. sufixem -anda.

kukaranda  jen nář. — Sufix -anda je zesílen infixem -ar-.

kukna  jen nář. (doloženo jen v úsloví ‚lepší jedna kukna než skřiva-
n
ů putna)

kukučka  jen nář.; Jg, Bš, SSJ

kukuk  jen nář.; Jg — Přejato z něm.


kukulka  jen nář.; Bš též kukałka, pol. kukułka, hluž. kokula.

zezulka  Jg zezule, zežule, Kt též zezhulice, zezelulka, SSJČ zast. lid.
název.

žežulka  Jg žežule, žežhule, Kt též žezulka, žezule, žezulice, žežhula,
žežhulka, SSJČ též žežulice, obě lid. název, Bš zegzułka
Psl. *žegьzulja.


5    kukačka Ju 1–6, Ru 1–4 — kukučka Ru 5 — kukuk Po 1, Ru 5 — zezulka Po 1

6    AJŚ 554, AJPP 219, AJK 306, SSA 3.24, OLA 59, ALE 111

Fi