ČJA 2

19 kapusta (1127) — mapa s. 83

1    M         kapusta (kapuzda 613, strapatá k. 755, k. strapačka 755)

kel (keł 702, 710, 713, 724, 730, 746, ke 729) — kél (kíl 669, 670, 673) — kchel — kchél — kchejl

kélí 722

S          střapaté zelé 752, velškraut 818

2                 Nář. pojmenování pro kapustu, tj. odrůdu brukve zelné s kadeřavými listy tvořícími hlávku, vykazují ved-
le diference lexikální též rozdíly hláskoslovné.

Zaznamenané názvy jsou výrazy přejaté, které patrně v minulosti označovaly různé druhy zeleniny rodu
Brassica (srov. význam slova kapusta ve spis. češtině se slovem kapusta ‚zelí‘ ve spis. slovenštině).

Na mapě registrujeme hláskoslovné obměny kel, kchél, kchejl; nesledujeme však rozšíření podoby kéł
s nenáležitým ł.

V oblastech, kde se kapusta dříve nepěstovala, nebyly přirozeně její názvy zaznamenány.

3                 Izoglosa dělící výrazy kapusta a kél sleduje starou hranici česko-moravskou. Slovo kapusta, shodné se
spis. jazykem, je běžné v Čechách, nověji proniká zvláště do Slezska a je časté v městské mluvě. Výraz kél (na
Moravě a částečně i ve Slezsku) je hláskoslovně hojně obměňovaný: podoba kél je běžná v úzkém pruhu od
Šumperka až po Kyjov a rozptýleně i dále na vých. Moravě, obměna kchél zaujímá větší záp. část střm. nář.,
v oblasti čm. nář. jsou časté formy kchejl (v sev. úseku) a kchel (v již. části), varianta kel je typická pro vých. po-
lovinu Moravy a Slezsko.

4    kapusta  stč., Jg, SSJČ, pol. włoska kapusta (SSJ ‚zelí‘) — Přejaté
slovo, rozšířené ve většině slovanských jazyků: jeho posled-
ním pramenem je středolat. compos(i)ta ‚kysané (pův. smí-
chané) zelí‘, vzhledem k slovan. ka- asi kontaminované
s pokračováním středolat. caputium ‚hlávka‘.

kel  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJ — Viz kél; krácení kmenové sa-
mohlásky.


kél  jen nář.: SSJČ nář., Kt — Přejato z něm. dial. (střhn. koele).

kélí  jen nář. — Kontaminací výrazů kél a zelí.

kchejl, kchel, kchél  jen nář. — Viz kél a kel: aspirace náslovného k-
v návaznosti na něm. výslovnost (srov. II-188 kostelní kůr).

střapaté zelí  jako sousloví jen nář. — Popisné spojení.

velškraut  jen nář. — Přejato z něm.

5    kapusta Ju 1–4 — kél Ju 4, Ru 3 — kel Ju 4, 5, 7, Ru 1, 2 — kchél Ju 6 — kelkapusta Ru 4 — velškraut Po 1

6    —

Fi