ČJA 2

18 ujmout (1118) — mapa s. 81

1    M         (h)ujmout se (ujmnyc śe 831)

(h)ujat se

ijmout se (přémót se 663)

přímnout se

ijat se (přyjoc’ se 828) — přyjunt śe

N          chytit se, chytnout se, uchytit se, uchytnout se, hopnót se, udac’ se

2                 Zjišťovaly se nářeční ekvivalenty spisovného výrazu ujmout se (v kontextu „o rostlině“). Byly zazname-
nány deriváty souvisící s psl. základem *-jęti. Objevují se diference slovotvorné (např. přijmout se × ujmout se)
a morfologické (např. přijmout se × přímnout se, ujmout se × ujat se), hláskoslovného charakteru je rozdíl při-
jat se
× přijunt se.

Z mapování byly vyloučeny výrazy (u)chytit se, (u)chytnout se. Ty se mohou – jako fakultativní – objevit
na celém zkoumaném území.

3                 Území českého národního jazyka se člení mezi slovotvorné odvozeniny od základů -jmout se a -jat se; vý-
jimkou jsou zč. nářečí, která se vydělují tvarem přímnout se. Varianty se základem -jat se zaujímají východní ob-
lasti, jejich záp. hranici přibližně vymezuje linie procházející městy Prostějov a Břeclav. Holešovsko, vých. část
opavské podskupiny a část Ostravska se vydělují variantou s infinitivním -jmout se. Jablunkovsko se liší obmě-
nou přijunt se.

Existence předpony při- je typická pro jč. nářečí (s přesahem do jz. cípu Moravy), dále pro sev. oblast nář.
svč., sv. část dialektů střm., Valašsko a slezská nářečí. Na ostatním území byla zapsána předpona u-.

Jazyková situace ve městech se shoduje s příslušným venkovským okolím, jako progresivní se navíc uplat-
ňuje téměř všude výraz ujmout se.

4                 Výrazy s kořenným -j- vycházejí ze společného psl. základu *-jęti. Podoby -jat a -jmout jsou pak neologismy utvořené kmenovou
analogií: buď vyrovnáním s kmenem prézentním, nebo s infinitivním, reprezentovaným základem participia l-ového nebo pasivního.


přijat se  stč., Jg slc., též přijíti se, SSJČ říd. a nář., též přijíti se zast.

přijmout se  Jg, SSJČ.

přijunt se  jen nář.; pol. przyjąć się — Hlásková podoba s rozloženou
nosovkou navazující na polské jazykové území.

přímnout se  jen nář. — Od přímout se, to nář. hlásková obměna vý-
razu přijmout se, přechodem ke vzoru tisknout.

ujat se  jen nář.; stč. ujieti sě, Jg též ujíti se, SSJ ujať sa, pol. ująć się.

ujmout se  Jg, SSJČ.


5    ujmout se Ju 3 — přijmout se Ju 4 — přimout se Ju 4, 5 — přijať se Ju 7 — přímnout se Ju 1–3, 5

6    —

Kl