ČJA 1

215 štípat (209) — mapa s. 393

1    M         šťípat (ščejpat 710, 713, ščépať 676, 680–682)

sekat

klát (klať 740)

kálat

kolit 429, 430

rubat (rúbat, rumbać 832, 834, 84)

2                 Mapa zachycuje územní rozšíření nářečních pojmenování pro činnost štípat dříví, tj. sekyrou nebo jiným
nástrojem dělit dříví po vláknech. Kromě lexikálních diferencí si zaslouží pozornost starobylé slovotvorné va-
rianty klát, kolit, kálat.

Slovesa štípat a klát (kálat, kolit) jsou významově jednoznačná – znamenají jen ,dělit dříví po vlák-
nech‘, kdežto ostatní zapsaná slovesa mají ještě významy další. Např. sloveso rubat může mít kromě sledova-
ného významu také význam ,sekat napříč vláknem‘ (808, 832), dále ,sekat větve do otýpek‘ (721, 806, 813,
822) a konečně ,štípat větší polena‘ (736, 822). V posledním uvedeném významu se v již. Čechách a na Ná-
chodsku užívá také sloves kálat, klát-. Sloveso sekat mívá nezřídka také specifický význam ,dělit na menší
kousky sekáním napříč vlákny‘ (zejména sz. Plzeňsko). Ve střč. a svč. oblasti se toto sloveso vyskytuje často
ve spojení sekat roští (do otýpek); protože nejde o sledovaný význam, nebylo v těchto případech mapováno.
Někde se užívalo slovesa sekat jen ve spojení sekat louče, tedy oddělovat po vláknech (254, 305, 308, 320,
321, 417, 433).

3                 Sloveso štípat se vyskytuje v podstatě na celém území, ostatní pojmenování byla zaznamenána většinou
v dubletě s ním. Výraz sekat tvoří souvislou oblast v jz. Čechách a dále je poněkud hojněji doložen v již. polo-
vině Moravy. Sloveso rubat je hlavně na sev. části vm. nářečí (zde v podobě rúbat) a na sv. okrajích slez. ná-
řečí. Slovo klát žije na Náchodsku a Kladsku, forma kálat pak na jzč. okraji (většinou jako starší nebo význa-
mová varianta vedle štípat nebo sekat), z Jindřichohradecka se dokládá i podoba kolit.

Ve městech se položka nezkoumala.


4    kálat  jen nář.; Jg, SSJČ nář., SSJ — Viz klát.

klát  v sled. významu jen nář.; stč., Jg, SSJČ nář., hluž. kłóć (SSJ
klať ,bodat‘) — K psl. *kol’u, kolti. Primární význam ,vra-
zit něco špičatého a rozštěpit, zabít‘.

kolit  v sled. významu jen nář.; Jg zast. (SSJČ jen ,zabíjet‘) — Po-
dle préz. tvarů od
klát, viz tam.

rubat  v sled. významu jen nář. (Jg též zast. roubati, SSJČ též zast.


roubati, nář. rúbať, SSJ rúbať — u všech jen ,sekat, kácet,
stínat‘); hluž.
rubać, pol. rąbać — Psl. *rNbati.

sekat  Jg, SSJČ, SSJ — u všech ,údery ostrým předmětem dělit na
části‘ (stč. sieci jen ,kosit obilí‘ apod.) — Psl.
*sěkati/sěkti.

štípat  stč. ščiepati, Jg SSJČ, SSJ štiepať, hluž. šćipać, pol. szczy-
pać
(drwa) říd. — Psl. *ščipati (vzniklo ze ščьp- náležitým
dloužením zákl.
ščip-).

5    šťípat Po 1, Ju 1–5, Ru 1–4 — ščípať Ju 6, 7, Ru 5 — sekat Ju 1

6    SSA 4.53, OLA 870, ALE 368

Bh