ČJA 1

209 okapový žlab (128a) — mapa s. 381

1    M         žlab (žleb 405, 423, 435, 451, též 731, 735)

žlábek (též žlabec 682, žlíbek 456)

korito

korýtko

korejtka f. 511, 513

koreťina 606, 620

ryna — rýna — rynna

roura ((v)o(t)kapová r.)

(v)okap (votkap 202, 206, 326, 416, 422, 453)

kapalice

N          atributivní určení jako okapový, dřevěný ap. žlab; svodňica 641

2                 Sledovala se lexikální diferenciace pojmenování pro okapový žlab. Jde o poměrně mladou reálii; oka-
pový žlab byl dříve často jen dřevěný a bez svodní roury, teprve nověji se vyrábí z plechu. Pojmenování pro
starší dřevěný žlab se obvykle přenesla na pozdější typ žlabů plechových. Zcela výjimečně se dochovala odliš-
ná pojmenování pro žlab dřevěný a plechový; v těch případech nebyly názvy pro dřevěný žlab mapovány
(např. korýtko ojediněle na již. Moravě). Výzkumem byly zachyceny jak protiklady lexikální (např. žlab × o-
kap
× koryto × ryna), tak slovotvorné (např. koryto × korýtko × korýtka f. × korytina) a hláskoslovné (ry-
na
× rýna × rynna). Pojmenování pro sledovanou reálii jsou většinou metonymického původu (okap podle
názvu pro spodní okraj střechy) či původu metaforicko-metonymického (žlab, koryto, ryna podle podobnos-
ti i společné funkce, tj. odvádění vody; Rinne něm. ,strouha, žlábek‘; rýna znamená v jižních Čechách i ko-
rýtko na zemi pod okapem). Deminuce (žlábek, korýtko) mohla být posílena opozicí k pojmenování žlabu
– koryta pro dobytek. Sekundárně se okapový žlab označuje i jako roura (toto označení se však obvykle ob-
jevuje ve spojení s přívlastkem o(d)kapová r. a vyskytuje se často v dubletách či tripletách, proto také není
plně terminologické) a podobně zase přejetí ryna značí i svodní rouru. (Tato výpůjčka z němčiny se zajíma-
vým způsobem přizpůsobila domácím poměrům: délka i se v podstatě shoduje s PRO A 1b, třebaže
u tohoto slova jde patrně o sekundární dloužení; i/í se pak chová stejně jako y/ý v domácích slovech, tj. mění
se v e/é, srov. PRO D 2ab.)

3                 Proti kompaktní moravské a slezské oblasti pojmenování ryna (mezi Novým Městem na Moravě a Brnem
a ve vm. nářečích v podobě rýna, v česko-polském smíšeném pruhu rynna) stojí lexikálně a slovotvorně dife-

rencované Čechy. Téměř celé území Čech (kromě oblasti mezi Klatovy a Strakonicemi) pokrývá název žlab,
v širším Pojizeří a na Novopacku, ve vých. Čechách a na jzč. okrajích převážně v podobě
žlábek. Pojmenová-
koryto/korýtko se rozptýleně vyskytuje v celých Čechách s přesahem na záp. Moravu, nejhustěji podél čes.-
-mor. hranice (zde častěji
korýtko) a v záp. Čechách (zde převažuje koryto). Na styku areálů korýtko
a
ryna se izolovaně objevuje na již. Novoměstsku název korýtka (f.) a na sev. Třebíčsku korytina. Moravský
výraz
ryna přesahuje do již. Čech (zde častěji v podobě rýna). Pojmenování roura bylo zachyceno na okra-
jích jižních a západních Čech. Stejně tak i výraz
okap, který však nadto pronikl téměř do mluvy všech českých
měst a začíná se hojněji objevovat i ve městech na Moravě; na Klatovsku byla zachycena slovotvorná varian-
ta
kapalice.

4    kapalice  jen nář. — Přenesením nář. kapalice ,spodní okraj stře-
chy‘.

korytina  jen nář. —  Derivací od koryto. Viz tam.

korýtka  f. jen nář. — Příklonem k f. vzhledem k sousedství výrazu
ryna. Viz korýtko.

korýtko  SSJČ okapové korýtko — Formální deminutivum ke ko-
ryto
, viz tam.

koryto  v sled. významu jen nář. — Přenesením názvu koryto ,ú-
žlabí nebo žlab pro odtok vody‘.

okap  SSJČ — Přenesením pojmenování okap ,spodní okraj stře-
chy‘.

roura  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování roura
,trouba‘.

ryna  jen nář.; Jg ,žlab na střeše‘ —  Přejato z něm.

rýna  Jg ,žlab na střeše‘, SSJČ obl. ,okapová roura, odtokový žlab‘
— Viz ryna.

rynna  jen nář. — Viz ryna.

žlab  v sled. významu jen nář.; Kt, SSJČ okapový žlab, SSJ žl’ab,
okapový ž. — Přenesením výrazu žlab ,úžlabí, vodní kory-
to‘.

žlábek  v sled. významu jen nář. — Formální deminutivum ke
žlab, viz tam.

5    korejtko Ju 1, 4, Ru 1, 2 — rina Po 1, Ju 4 — rína Ju 5, 6, Ru 5, ryna Ju 7 — votkap Ju 8 — vokap Ru 1 — žlábek Ju 2, 3, Ru 2, 3 — bur-
lan Ru 3 — čatorna Ru 4

6    ASJ IV 178

Či