ČJA 1

207 střešní taška (122) — mapa s. 379

1    M         taška

křidlice — skřidlica (-lyca 738, střyhlica 811) — škřidlica (škrižlica 755)

křәdła 747 — skřidla (též 93) — škřidła

dachufka

N          prejza 462, 465, prejska 519, ribina 463, babulka 464, falcofka 465, 636, škorupa 818, 819, 830, 831, bobrofka 726

2                 Otázka byla zaměřena na lex. rozdíly v pojmenování pro plochou pálenou tašku, tj. kusovou krytinu
v podobě menších tvarovaných desek.

Jednotlivé nář. ekvivalenty se diferencují lexikálně, slovotvorně (křidlice × křidla) i hláskově (křidlice
× skřidlice × škřidlice atd.).

Sporadicky zapsané názvy různých speciálních druhů tašek, lišících se buď materiálem (škorupa ,ce-
mentová taška‘), nebo tvarem (falcovka ,drážková taška‘, bobrovka ,hladká taška‘, prejza ,taška žlábkovitého
tvaru‘), nejsou mapovány.

3                 Základní protiklad představuje čes. pojmenování taška a mor. křidlice. K nim se okrajově připojuje ná-
zev dachuvka, jenž tvoří malý areál v oblasti přechodových nářečí čes.-pol. v návaznosti na polské jazykové
území.

Výraz taška se vyskytuje v celých Čechách a zasahuje místy i dost hluboko na Moravu (ve dvou výběž-
cích – ke Kroměříži a k Třebíči). Pro Moravu a Slezsko je však typické pojmenování křidlice a jeho valašská
slovotvorná varianta skřidla/škřidla. Většinová podoba křidlice se vyskytuje především na záp. a střední Mo-
ravě, oblast vm. nářečí a Slezsko se pak odlišuje podobami s počátečním s- (skřidlice – Slezsko a malý areál
již. od Kroměříže; skřidla – sev. úsek vm. nářečí) a š- (škřidlice, škřidla – většina ostatního území vm.
nářečí).

V mor. a slez. městech jsou sice v podstatě dosud uchovány tradiční názvy užívané v blízkém venkov-
ském okolí, ale vedle nich se často objevuje čes. pojmenování taška, které stále intenzivněji proniká do vých.
části zkoumaného území.

4    dachuvka  jen nář.; pol. dachówka (Jg dachovice ,došek‘) — Od-
vozeno z přejatého něm. Dach.

křidla  jen nář.; Jg — Pův. *kri-dla, souvisí s krojit, *(s)krei-.
Možno chápat jako ,odštěpek‘. Srov. I-145 poklička (po-
kryvadlo).

křidlice  jen nář.; Jg (SSJČ nář. ,břidlice‘ i ,krytina z přírodní
břidlice‘) — Pův. dem. ke
křidla, viz tam.

skřidla  jen nář. — Viz křidla.

skřidlice  v sled. významu jen nář. (SSJČ zast. ,břidlice‘) — Viz
křidlice.

škřidla  jen nář.; Jg, SSJ škridla — Viz křidla.

škřidlice  jen nář.; Jg, SSJ škridlica — Viz křidlice.

taška  Jg, SSJČ — Přejato z něm.

5    taška Ju 1–3, 5, Ru 1–4 — křidlice Ju 6 — křidlica Ru 5 — křidła Ju 7 — škřidła Ju 7 — bibercrép Ju 4 — bibertaška Ju 4 — kurka Po 1

6    ASJ IV 179, AJŚ 352

Pl