ČJA 1

202 omítat (113) — mapa s. 373

1    M         (v)otat (mítat 732)

obmítat

odmítat

zmítat (ozmítat 727, 729, 730)

nahazovat (nahažovat 105, 109, nahaďovat 604, 62)

(v)ohazovat (vohažovat 103, 106, 109)

(v)obhazovat (též 121, 212, 679, 736, 51)

vovrhovat (též 149, vovrhávat, též 328, 337, vobvrhávat 302, 303, vobrhávat 302, 305, 325)

našlehávat (vošlehávat 336)

pucovat (též 813, 824)

S          opčepovać 818 nedubl.

N          zvomitat dok. 514, 604, 627, 52, zaomítat 679, 685, ohazovat 727, pucovat 106, 237, 331, 423, chlustać 828

2                 Pro nanášení malty na stěnu se kromě arch. a zároveň spis. slovesa omítat užívá v nářečích i několika
dalších lexikálních ekvivalentů. Nejrozšířenější výraz nahazovat je poměrně mladý a lze soudit, že původně
šlo o řemeslnický termín, který zobecněl. Např. ještě dnes se místy na svč. okraji, kam tento výraz teprve pro-
niká, označuje takto spíše první fáze omítání. Podobně výraz pucovat, který je ve slez. oblasti rovnocenným
nářečním ekvivalentem, označuje na ostatním území jako řemeslnický termín závěrečnou fázi omítání,
a nebyl zde proto mapován.

Kromě rozdílů lexikálních byly zachyceny i obměny slovotvorné, zvl. podoby s předponami o-, ob-,
které se vyskytují u různých lexémů (o(b)mítat, o(b)vrhovat, o(b)hazovat) a různí se frekvencí i územním
rozšířením; u slovesa házet interferují s předponou na-. Podoby s arch. předponou ob- se zachovaly na jazy-
kových okrajích (chod. obvrhávat, vm. obmítat, obhazovat). K nim patří i forma odmítat, u níž předpona
od- nepochybně vznikla jen hláskovým přetvořením (disimilací) původní podoby obmítat. Z hlediska jazyko-
vězeměpisného je zajímavá varianta ozmítat (727, 729, 730), která vznikla kontaminací podob zmítat a omí-
tat
v zeměpisném sousedství.

3                 Mapa představuje výrazný čes.-mor. protiklad novějšího slova nahazovat a arch. výrazu omítat, k ně-
muž se druží další lexikální ekvivalenty na protilehlých okrajích jazykového území. V zč. oblasti jsou to slove-
sa ovrhavat, ovrhávat (první varianta je častější v Poohří a na Stříbrsku, druhá v úseku manětínském a chod-
ském; na mapě nejsou tyto varianty rozlišeny) a malý ostrov slovesa našlehávat. Pro vých. část slez. nářečí je
charakteristický přejatý výraz pucovat.

Základní čes.-mor. protiklad je poněkud zastřen tím, že novější označení nahazovat se vyskytuje i na
Moravě (udržuje se v odděleném pruhu od Boskovicka přes Brno až po Kyjov) a jeho vm. slovotvorná vari-
anta obhazovat vytváří výrazný areál s jádrem v záp. části slez. nářečí a na Valašsku. Starý výraz omítat se za-
se naopak zachovává ve zbytcích i v Čechách, zvl. na okrajích. Jednotlivé doklady je zde však někdy obtížné
odlišit od novějšího pronikání tohoto slova z vrstvy spisovné.

Pokud jde o slovotvorné varianty, je nápadná vm. část areálu omítat. Soustřeďují se zde podoby s růz-
nými předponami (obmítat, odmítat, zmítat), které se mohou i různě kontaminovat (ozmítat a nemapované
zaomítat).

V městské mluvě už většinou převažují výrazy shodné se spis. jazykem, tj. nahazovat a nověji pronikají-
omítat.

4    nahazovat  Kt (Slavkov u Brna), SSJČ — Od nahodit (nedok. há-
zet
je z psl. zdlouž. základu *gōd-), specifikací významu.

našlehávat  v sled. významu jen nář. — Od šlehat, specifikací vý-
znamu.

občepovat  jen nář. — K nář. čepać ,házet‘ (z psl. *te(p)ti), speci-
fikací významu, viz též I-33 koulovat se.

obhazovat  Kt (Slavkov u Brna), SSJČ říd., SSJ obhadzovať ho-
vor. — Viz nahazovat.

obmítat  jen nář.; stč. obmetati, obmietati, Jg též obmetati (SSJČ
jen
obmítka zast.) — Viz omítat, arch. předpona ob-
týž význam jako
o-.

odmítat  v sled. významu jen nář. — Hláskovou změnou (disimila-
cí) z
obmítat, viz tam.

ohazovat  SSJČ — Viz nahazovat.

omítat  stč. ometati, Jg, SSJČ, SSJ omietať — K iter. metat (z psl.
*met-), pův. význam ,vypustit, nechat vystoupit z něčeho‘.

ovrhovat  stč. dok. obvrci, Jg též obvrhovati, SSJČ zast. — Od
nedok.
vrhati (z psl. *vergti), specifikací významu.

pucovat  v sled. významu jen nář. — Změnou významu slovesa pu-
covat
s pův. významem ,čistit‘, přejato z něm.

zmítat  v sled. významu jen nář. — Viz omítat.

5    vomítat Ju 4 — nahazovat Ju 3, 4, Ru 4 — vohazovat Ju 3 — vovrhovat Ru 1,3 — vovrhávat Ru 2 — mrskat Po 1 — dok. volepit z mal-
tou Ju 5 —
dok. vomazat Ju 6 — dok. voflekat Ju 7 — frajkat Ju 1–4 — maltrovat Ru 5

6    —

Jč-Bá