ČJA 1

185 bydlet (70) — mapa s. 351

1    M         bydlet

bývat

(v)ostávat (zústávat, zustávat, zvostávat; vústávat 206, vustávat 334, 609)

meškat

N          bidlit, bitovat 430

2                 Zjišťovaly se nářeční ekvivalenty odpovídající spisovnému slovu bydlet ,sídlit, mít příbytek‘. Ty vytváře-
jí ostře vymezená území se třemi základními lexémy (ostávat × bývat × meškat). V Čechách má tendenci ší-
řit se výraz bydlet, ten je také běžný v mluvě všech měst (u mladé gen. je už pravidelný). Vývojově starší vari-
anta bydlit (dnes spisovná dubleta slovesa bydlet) se ojediněle dokládá z okrajů Čech; zde však byla
zpravidla hodnocena jako novější přejímka ze spis. jazyka.

Výraz ostávat je slovotvorně a nepravidelně hláskově rozrůzněn (zústávat, zustávat, zvostávat, příp.
vústávat) a vyskytuje se z valné části v dubletách, popř. v tripletách. Protože tyto hláskové obměny netvoří
výraznější oblasti, nejsou na mapě zakresleny.

3                 Proti poměrně jednotné situaci na Moravě, kde převažuje sloveso bývat, a ve Slezsku, kde je téměř vý-
hradně výraz meškat, je situace v Čechách pestřejší.

Sloveso ostávat je rozšířeno na celém území Čech a nepatrně přesahuje na jz. Moravu. Kromě Chod-
ska, malého okraje na severu a sv. úseku Čech, kde je pouze původní sloveso ostávat, proniklo tu navíc ještě
všude slovo bydlet.

Hojněji je doloženo dále druhotné předponové sloveso zvostávat, jež prostupuje jako třetí varianta ze-
jména oblast jz. Čech a dost často i Jičínsko. Staré prefigované sloveso se sekundárním krácením zustávat je
dnes rozptýleně na většině území, nejkoncentrovaněji v Podkrkonoší, ve vých. úseku stř. Čech a v pásu od
Lounska přes Příbramsko až na jz. Moravu na Slavonicko. Nekrácené formy zůstávat jsou nejfrekventovaněj-
ší v již. Čechách (zcela běžně jako čtvrtá podoba vedle vostávat, zvostávat a bydlet).

4    bydlet  stč., Jg a SSJČ, u všech též bydliti, hluž. bydlić, bydleć i
bydlować — Od býti bylo utvořeno subst. bydlo, stč. ,byd-
lení, příbytek, život‘, k němu pak odvozením bydliti, byd-
leti
.

bývat  v sled. významu jen nář.; Jg ,obývat, zůstávat’, SSJČ nář.,
SSJ
bývať — Specifikací pův. iterativa k býti.

meškat  v sled. významu jen nář.; Jg slez. a slc., SSJČ nář., kniž.
,pobývat‘, pol.
mieszkać — Specifikací významu meškat
,zdržovat se, pobývat‘.


ostávat  stč. ,prodlévat, bydlet‘, zóstávati, zustávati ,setrvávat,
zbývat‘, Jg též
zustávati, SSJČ též zvostávati zast. a ob.,
zůstávat poněk. zast., SSJ ostávať, zostávať ,setrvat na ně-
jakém místě‘ — Specifikací významu ,prodlévat‘,
k základu
státi (se) různými předponami s případným
krácením.

5    bidlet Ju 6, Ru 3, 4 — bydlit Ru 1, 2 — bívat Ru 5 — bévat Ju 6 — bývať Ju 7 — wostávat Po 1, Ju 2 — vostávat Ju 1–5, Ru 1, 2, 4 — zus-
távat Ju 3, Ru 3, 4 — zvostávat Ru 2 — meškat Po 1

6    AJŚ 338, OLA 953, ALE 398

Bh