ČJA 1

183 petrolej (225) — mapa s. 349

1    M         petrolej m. (petrolij m. 829)

petrolín m. (petrulín 737)

petrol m. (petról 721, 723, 739, 740, 745, 748, petryol 833, 84)

petrák m. (petřak 815, petrolák 227)

petrunel m. 822

petrolej f.

petrolin f.

petrona f. (petrolena 158, 505, 513, petrona 406)

petrol f.

petrola f. (petrula 820, 831)

petrolka f. (petrolejka 418, 06, 92)

petrunel f. (petronyla 801, petrunela 819)

petrolíjum n. (petrolijum 303, 304, petrolíjom 301)

gáz (káz 410, 411, gajst 755, 756)

(v)olej

S          petruša 609, petruška 418

2                 Výzkum byl zaměřen na zjišťování nejrůznějších obměn slova petrolej, označujícího kapalné palivo zís-
kávané destilací ropy; kromě nich mapa zaznamenává i rozšíření synonymních pojmenování gáz a olej.

Výrazy petrolej a také zemní či skalní olej původně často označovaly surovou naftu, ropu. Ve významu
,ropný destilát‘ jsou v lexikální kartotéce úseku současné lexikografie ÚJČ AV ČR jako nejstarší zachycena
hesla petrolén (1860), petrolina (1893), petrolej (1895), petrolka (1897) a petrolin (1902).

Ačkoli se petrolej začal užívat v Čechách teprve od poloviny 19. století, je v názvu tohoto produktu
patrná různá míra přizpůsobení původem cizí složeniny domácí slovní zásobě, pozoruhodná je rovněž koexis-
tence dvou až tří variant na značné části území Čech. Jsou to ekvivalenty vzniklé nejspíš paralelně, evidentně
novější je jen oblastní svč. obměna petrák.

Ve většině pojmenování jsou patrné obě složky (petri-oleum), např. petrolíum, petrolej, petrolín, pe-
trolka
, jen výjimečně se vyskytnou též označení utvořená jen k jedné části složeniny, jako petrák, petruša.
Název olej vznikl patrně významovou specifikací slova, které v podobě olěj existovalo již v staré češtině.

Při mapování bylo obtížné zachytit značný počet variantních podob. Pro větší přehlednost bylo proto
z mapy vypuštěno označení petrolej m., shodné se spis. jazykem.

3                 Situace v Čechách je mnohem rozmanitější než na Moravě. Téměř po celých Čechách (řidčeji v jejich
již. a jz. části) a také ve Slezsku se užívá maskulina petrolej. Zatímco v Čechách se tento výraz vyskytuje větši-
nou ještě spolu s dalšími odvozeninami, ve Slezsku – až na několik málo případů – je pojmenováním jedi-
ným. Pro Moravu (s přesahem do již. Slezska) je typické označení petrolín, které bylo zachyceno rovněž
v přilehlé oblasti vč., v Polabí a v malém ostrůvku jv. od Plzně. Na jihu ostravického úseku je slovo petrolin
ženského rodu.

Na většině území Čech se porůznu objevuje – mnohdy v dubletě s výrazem petrolej – femininum pe-
trola
(v jz. Čechách, na Manětínsku a Rakovnicku) a formální deminutivum petrolka (především v již. a jv.
Čechách, v okrajovém úseku zč. a v Podkrkonoší).

Z dalších méně častých podob se roztroušeně vyskytují feminina petrolej (hlavně na Benešovsku), pe-
trolína
(na Třebíčsku, Benešovsku i jinde, především při okrajích Čech) a obourodé pojmenování petrol (jako
maskulinum hlavně jižně od Plzně, dále na sev. Valašsku a Jablunkovsku; ojedinělá feminina byla zachycena
v Poohří, na Příbramsku a jz. od Českého Těšína). Pro sev. Ostravsko a zkoumané lokality na přilehlém úze-
mí v Polsku jsou charakteristická feminina petronila, petrunela, petrula a obourodý výraz petrunel.

Neutrum petrolíum se zachovalo na Chodsku.

Název olej se užívá v sled. významu na Českobudějovicku, pojmenování gáz pak především na Hole-
šovsku, v přilehlém úseku vm. nářečí a na Pelhřimovsku.

Téměř do všech měst na území Čech i Moravy pronikl název petrolej, vyskytuje se tu mnohdy ještě
s dialektismy typickými pro venkovské okolí. V konkurenci s tímto označením se však i regionální výrazy pe-
trolín
, petrola, petrolka a petrák jeví jako značně pevné.

4                 Slovo petrolej a varianty vznikly různými způsoby adaptace cizí složeniny (petrioleum) v češtině.

gáz  v sled. významu jen nář.; Kt — Přejato z něm.

olej  v sled. významu jen nář. (Jg olej kamenný, zemný, skalný
,nafta‘) — Specifikací přejatého slova olej.

petrák  Kt, SSJČ zast., ob. a slang. — Příponou -ák od prvé části
složeného subst.

petrol  m. jen nář.; SSJ hovor. zast.

petrol  f. jen nář.

petrola  jen nář.; Kt.

petrolej  m. Kt, SSJČ, SSJ.


petrolej  f. jen nář.

petrolíum  jen nář.; Kt petrolium, SSJ petroleum zast. (stč. petri-
oleum
i Jg petroleum ,nafta‘).

petrolín  m. Kt, SSJČ zast., ob. a nář., SSJ nář.

petrolin  f. jen nář.

petrolína  Kt petrolina, SSJČ zast., ob. a nář.

petrolka  Kt petrólka, SSJČ zast., ob. a nář.

petrunel  m. i f. jen nář.

petruša, petruška  jen nář. — Od první části pův. kompozita.

5    petrolej Ju 2, 5 — petrolín Ru 1, 2, 4, 5 — petrolin Ju 1–3, 4, 6, Ru 1, 4 — petrol Ru 2, 3 — petról Ju 7 — petrák Po 1 — petrolína Ru 4
— petrola Ju 3 — volej Ru 2

6    ASJ IV 222, AJŚ 389