ČJA 1

169 věšet (293) — mapa s. 325

1    M         vješet —  vjeset

vješat

vjesit — vješit 305, 306, 312 (-ít 304)

povjášet (povášet 159)

N          povješovat 155, 417, povjesovat 307, navjášet 312, zavjášet 312, 331

2                 Zadání sledovalo slovotvornou diferenciaci nář. pojmenování pro činnost ,upevňovat něco tak, aby vi-
selo‘. Z hlediska tvoření slov jsou slovesa rozdělena na předponová a nepředponová (povjášet × věšet); další
rozdíly se týkají kmenotvorných přípon (-a- × -e- × -i-), tedy zařazení do slovesných tříd (věšat × věšet ×
věšit). Navíc se nářeční ekvivalenty výrazně člení podle zakončení základu (věš- × věs-).

Uvedené rozdíly vznikly buď analog. vyrovnáváním, nebo v důsledku různého hláskového vývoje, srov.
dále.

Pravidelná střmor. změna si > se (věsit > věset) má poněkud širší rozsah, objevuje se i na Moravsko-
krumlovsku, srov. PRO F 1 a.

3                 Mimo dvě enklávy s předponovým výrazem povjášet (na širším Plzeňsku a mezi Českými Budějovicemi
a Prachaticemi) užívá se na celém ostatním zkoumaném území pouze tvarů nepředponových. Tu pak vystu-
pují tři velké a ostře odlišené oblasti: celé Čechy a širší pruh záp. Moravy mají výraz věšet. Na východ od linie
Lipník n. Bečvou — Znojmo se dokládá forma věšat. V pásu mezi oběma uvedenými podobami, tj. v centrál-
ním úseku střm. nářečí a v úzkém pruhu odtud směrem na Mor. Krumlov, vyskytuje se tvar věsit; ten byl jako
dubletní zaznamenán též v jzč. nářečích, na nejzápadnějším okraji řídce v podobě věšit. Na Znojemsku byla
zapsána podoba věset.

Podoba věšet pronikla téměř do všech městských lokalit, zejména u ml. generace.


4    povjášet  jen nář. — Nedok. k pověsit, analogií podle vynášet.

věset  jen nář. — Morfologizovaná hláskoslovná změna -it > -et na
Znojemsku, srov. I-41 mračit se.

věsit  stč., Jg, SSJČ říd. — Viz věšet.

věšat  jen nář., SSJ vešať, pol. wieszać — Podoba
s neprovedenou přehláskou
’a > ’e, dnes hodnocená jako

morf. varianta slovesa věšet, viz tam. Srov. I-117 zabíjet,
I-64 překážet.

věšet  stč., Jg, SSJČ, hluž. wěšeć — Faktitivum věsiti, věšeti k vi-
seti
;   psl. *věsiti i *věšati.

věšit  jen nář. — Kontaminace věšet a věsit podporovaná préz.
tvary.


5    vješet Po 1, Ju 1–6, Ru 4 — vješat Ju 6, 7, Ru 5 — vjesit Ju 2 — vjeset Ru 3 — povjášet Ru 1, 2 — povjáset Ru 3

6    SSA 6.100

Bh