ČJA 1

146 konvička na mléko (309) — mapa s. 287

1    M         konvička, komvička (kombička 607)

konéfka, konífka (kunyfka 836)

konvice, komvice

baňka — banka

bandaska (banďaska 203, 208, 211, bambaska 147)

banda (též 30), banďička (též 252, 433)

(d)žbánek (žbunyk 818, žbunek 830)

butelka (putélka 105, putelka 110)

plešna 201, 206–208

pleška 104, 106, 123, 11

S          pula 202, 203, cénka 647

N          bančička 117, 118, 135, 143, 243, 253, 417, baňička 211, 213, 227, plechač 821, 822, konva

2                 Mapa zachycuje nář. názvy válcovité plechové, někdy též smaltované nádoby opatřené víčkem — kon-
vičky na nošení mléka (nikoli však názvy pro větší konev mlékárenského typu). Získaný materiál vykázal hoj-
né lexikální, slovotvorné a hláskové rozdíly. Na bohaté lex. diferenciaci má jistě svůj podíl ta skutečnost, že
k označení této nové reálie byla specifikována rozličná pojmenování pro válcovité a kulaté nádoby na tekuti-
nu (baňka, butelka, bandaska, džbánek, konvice).

V dubletách typu banda/bandička, konvička/konvice se nepochybně odráží skutečná deminutivnost
vycházející z faktu, že sledovaná reálie žije v několika velikostech. Zejména z již. Čech byly častěji doloženy
uvedené dublety, v nichž jeden člen označoval nádobu menší (konvička, konévka), druhý pak nádobu větší
(konvice). Při výzkumu byl zachycen též výraz konva (zejména na již. a vých. Moravě), který sice někdy mohl
sledovanou reálii označovat, ale většinou sloužil jako pojmenování podobné nádoby větších rozměrů.
Z těchto důvodů nebyl mapován.

Názvy jako plešna, pleška se patrně dostaly do venkovského prostředí až v době novější.

Nář. materiál dokládá častou spodobu souhl. n k následující retnici (kon- > kom-). Asimilované podo-
by jsou rozšířeny s různou hustotou v areálech příslušného lexému, především však v již. části zkoumaného
území. Protože nejsou výrazněji územně vyhraněny, nebyly do mapování pojaty. Rovněž nebylo na mapě sle-
dováno úžení é > í (konéfka > konífka), viz hláskosloví.

3                 V hierarchii rozmanitých nář. protikladů stojí nejvýše lex. diferenciace nářečních názvů. V Čechách tvo-
ří velké areály pojmenování baňka (spolu s původně expresivními obměnami bandaska, banda/-ička), džbá-
nek
, na Moravě je proti tomu téměř výhradně označení konvička, které přesahuje ještě do velké části již.
Čech. V podobě konévka bylo zachyceno též na jč. a jzč. okraji a dále v záp. úseku slez. dialektů. Forma kon-
vice
byla doložena několikrát na Roudnicku, poněkud hojněji byla zachycena v již. Čechách a na vých. Mora-
vě. Název baňka se nachází ve třech velkých oblastech: největší areál vytváří na území sev., sv. a středních
Čech, na území vých. Slezska a menší pak na zč. okraji (v podobě banka). Výrazy banda, bandička koexistu-
jí v záp. Čechách a přesahují do střč. nářečí až ku Praze. Vedle obou těchto pojmenování žije v této oblasti
i podoba bandaska; ta se však sporadicky vyskytuje i po celých Čechách. Kompaktní okrajový areál zaujímá
svč. výraz džbánek, doložený též ze sev. okraje slezských nářečí. Na Královéhradecku a Novopacku byl za-

chycen regionalismus butelka. Do dvou mikroregionů jsou soustředěny názvy plešna (Lounsko) a pleška
(Podkrkonoší).

Pestrá nář. situace v Čechách se odráží i ve městech.

4    banda  SSJČ ob. (Jg ,kulatý, hliněný, baňatý džbán s tenkým hr-
dlem, kulatá flaška kamenná nebo měděná, baňka‘) —
Patrně expr. obměna k baňka, viz tam.

bandaska  SSJČ — Patrně expr. obměna pojmenování baňka, viz
tam.

bandička  SSJČ dem. k banda — Viz banda.

banka, baňka  v sled. významu jen nář.; pol. bańka — Nář. speci-
fikace pojmenování
baňka (už stč. ,baňatá nádobka‘);
dem. od
báně (psl. *ban’a), označující rozličné baňaté vě-
ci.

butelka  v sled. významu jen nář. — Nář. specifikací výrazu butel-
ka
,láhev‘. Přejato z fr.

cénka  jen nář. (Kt ,plechová nádoba‘) — Patrně k základu cín.
Konvičky bývaly i pocínované.

džbánek  v sled. významu jen nář. — Nář. specifikací názvu džbán
(v dem. tvaru) ,baňatá nádoba s uchem‘ (už stč.).

komvice  jen nář. — Viz konvice.

komvička  jen nář. — Viz konvička.

konévka, konývka  SSJČ dem. — Specifikací výrazů konévka, ko-
nývka
,malá konvice‘; pův. dem. ke konev, viz konvice.

konvice  SSJČ — Specifikací výrazu konvice ,menší nádoba, baňa-
tá nebo zužující se směrem nahoru, uzpůsobená k snadné-
mu vylévání nějaké tekutiny‘ (už stč.); pův. dem. ke
ko-
nev
. Přejato z něm.

konvička  SSJČ dem., SSJ — Dem. ke konvice, viz tam.

pleška  jen nář. — K plech.

plešna  jen nář. — K plech.

pula  jen nář. — Nejasné. Snad souvisí s půl (stč. póla ,polovina‘).
Pův. mohlo pojmenování označovat nádobu s objemem
půlky nějaké větší míry.

5    komvička Ru 5 — baňka Po 1 — bandaska Ju 4 — kanta Ju 3, Ru 4 — kanťička Ju 1–5, 7, Ru 1–3 — kona, milchkóna Po 1

6    MAGP 105

Pl