ČJA 1

141 umlít (478) — mapa s. 277

1    M         umlít (umlejt 410, 01, 02, 04-06, 09, 14, 22, 30–32) — (h)umlet

pomlít — pomlet

semlít (semlejt 450, 01, 05, 22, 24, 27, 31, 32, též semlet 129, 419, 49) — zemlít — zemlet

rozemlít (rozemlejt 06, 24, 31, rozmlít 307) — rozemlet 118, 119)

N          namlít, namlet, namlejt

2                 Slovotvorné diference v názvech činnosti ,umlít‘, sledované v specifickém kontextu „umlít menší množ-
ství něčeho (např. máku) pro domácí potřebu“, jsou způsobeny využitím derivačních prefixů u-, se-/ze-, po-
a roz(e)-. Těmito předponami se tvoří dokonavá slovesa k nedokonavým protějškům mlít a mlet.

Odvozeniny s předponou na- byly jako významově neadekvátní z mapy vyloučeny.

3                 Z mapy je patrné, že celé území českého jazyka lze rozdělit do čtyř oblastí lišících se navzájem uplatně-
ním slovotvorných předpon.

V střč. a svč. nářečích se vyskytuje prefix u-, v sev. části Moravy, na Kyjovsku a v záp. polovině Slezska
se užívá předpony po-. Pro jižní Čechy (s přilehlou částí zč. oblasti) jsou typické odvozeniny s předponou se-,
jež má na Moravě a ve vých. Slezsku podobu ze-. Na zč. okraji bylo zaznamenáno sloveso rozemlít, jež má
paralelu v kladském rozemlet.

Celé území Čech člení od severu k jihu hláskoslovná izoglosa, která odděluje převažující český základ
-mlít od vč., mor. a slez. podoby -mlet.

Infinitivy s diftongem -ej- (-mlejt) byly zaznamenány ve všech zč. pohraničních městech, sporadicky i
v českých městech vnitrozemských. Při hodnocení situace ve městech lze při celoúzemním pohledu považovat
za většinový prefix u-, na Moravě pronikly do interdial. vrstvy podoby s předponami po- a ze-.

4                 Všechna slovesa vznikla perfektivizací sloves mlít (ze stč. mléti po změně é > í, to z psl. *melti) a říd. mlet (zkrácený
kmenový vokál je reflexem starého mor. krácení pův. dvojslabičných slov, které však má v tomto případě neobvykle velký rozsah; srov.
I-77 lhát).

pomlet  jen nář.; stč. pomleti, Jg.

pomlít  Jg, SSJČ, SSJ pomlieť.

rozemlet  jen nář.; Jg.

rozemlít  Kt, SSJČ, SSJ rozomlieť, říd. rozmlieť.

semlít  stč. semlíti, Jg, SSJČ.

umlet  jen nář.; Jg.

umlít  SSJČ, SSJ umlieť říd.

zemlet  jen nář.; Jg, pol. zemleć, hluž. zemlěć.

zemlít  jen nář.; Jg, SSJ zomlieť.

5    umlit Ju 1, 3, Ru 4 — umlet Po 1, Ju 2, 4 — pomlet Ru 5 — semlít Ju 3, 5, Ru 2, 3 — semlit Ju 1 — semlet Ju 2 — zemlet Ju 6 — zemleť
Ju 7 — rozmlet Po 1

6    —