ČJA 1

131 necičky (345) — mapa s. 261

1    M         necky (nocky 801, necka plt. 459, 460)

necičky (-e- 650, 673, necička plt. 107, 459) — necvičky (též 678, 718, necvice plt. 628, též 632,
678, 718)

necúłky (necułky 683, 741, necúłečky 753)

vaňička (vaninka 101, 109, vaňenka 818, vana 101, 109, 818)

trúčky (tročki 429)

korýtko (koryto 836)

N          třez 254, třízek 254, ďíž, ďíža 725, 752, misa 203, 626, 718, 747, myśňik 818, vandlink, vajnlink, vajdlink, vajlinka, krhla 638,
vokřín, vokřínek, zaďelávačka 113, 117, 129, 130, vahan, perňica, vopálka 203, 207, 210

2                 Sledovala se pojmenování pro podlouhlou dřevěnou nádobu na zadělávání těsta (nikoli na chléb). Byly
zaznamenány rozdíly lexikální, slovotvorné (necičky × necúlky, vanička × vana) a také hláskoslovné (necič-
ky
× necvičky).

Jako základní se tu ukazuje rozdíl slovotvorný, tj. dem. necičky (necvičky), popř. necúlky × nedem.
necky. Lexikální rozdíly jsou méně závažné.

Svč. okrajový podješť. a podkrk. úsek nemá v řadě lokalit pojmenování pro podlouhlou dřevěnou (dla-
banou) nádobu, neboť k zadělávání těsta se užívalo kulaté kameninové mísy. Někde byla k stejnému účelu
nádoba sice dřevěná, ale kulatá (opálka, okřín na Rakovnicku a Roudnicku, pernica na Znojemsku). Vedle
uvedených názvů se v sebraném materiálu objevila i pojmenování různých jiných prohloubených nádob,
v nichž se připravuje těsto, např. pojmenování kulatých smaltovaných a jiných mís (vajdlink, mísa, zadělá-
vačka
apod.). Všechna pojmenování pro odlišné reálie nebyla přirozeně mapována.

3                 Téměř na celém území jsou výrazy tvořené od základu nec-. Označení necičky je na většině území Čech
kromě sev. a záp. okraje; na záp. polovině Moravy – kromě Jemnicka a Znojemska – je hláskově původnější

podoba necvičky, v sev. úseku vm. skupiny roztroušeně i varianta necůlky. Záp. Čechy bez Plzeňska a vých.
polovina Moravy mají většinou nedem. formu
necky, jež se objevuje i na záp. polovině Moravy, na Doudleb-
sku a podél čes.-mor. hranice.

Ostatní lexémy se vyskytují na malých územích. V podkrk. úseku a na Sedlčansku vytváří dva ostrůvky
označení vanička (vana), v již. úseku čes.-mor. rozhraní jsou trůčky, z Břeclavska a z Kopanic je doloženo
označení korýtko.

4    korýtko  v sled. významu jen nář. — Dem. ke koryto. Specifikací
pův. významu ,dřevěná mělká nádoba podlouhlá, dlabaná
z jednoho kmene‘.

necičky  Jg též nečtičky, SSJČ zast. — Dem. od necky. Specifika-
ce původního významu. Viz necky.

necky  Jg, SSJČ zast., pol. niecka (sg. f.), hluž. mjecki, dluž. njac-
ki
Od necvice, plurál podle troky. Viz necvičky.

necúlky  jen nář. — Patrně z necúvky, záměnou bilabiálního v a ł.
Viz necvičky.

necvičky  jen nář. — Dem. od necvice, to od psl. *nьktva, *nig-
tva
. Zakončení na -ky podle necky. Specifikací původní-
ho významu (původně šlo o nádobu určenou k mytí —
srov. I-165 necky — která později místy sloužila i na pří-
pravu těsta).

trůčky  Jg, SSJČ tročky, trůčky — Dem. k troky. Přejato z něm.

vanička  v sled. významu jen nář. — Dem. k vana, to z něm.

5    necki Po 1, Ru 1 — necičky Ju 4–6, Ru 2–4 — nečičky Ru 3

6    AJPP 86, SSA 5/69

Mi