ČJA 1

130 kynout (484) — mapa s. 259

1    M         kynout (též 149)

kysat (též 149)

kysnout

kýst

(f)scházet (též 149, schazać 804, schodźić 805, vicházeť 104)

rušat (rušat se 808, 809, 832, 833, 84)

S          kvasit 14, 136, zvedať se 103

2                 Spisovné sloveso kynout, užívané o těstě ve významu ,kvašením se stávat pórovitým a tak nabývat na
objemu‘, má několik nářečních ekvivalentů. Výrazné rozdíly existují především v rovině lexikální (kynout,
kysat, vzcházet, rušat) a slovotvorné (kysat, kysnout, kýst). Méně podstatné a ojedinělé diference v hlásko-
vém skladu slov mapa nezachycuje.

Sémanticky se poněkud odlišují svč. slovesa kysat a kvasit – obě jsou specializována pouze na kynutí
chlebového těsta. Označení rušat (se) významově koresponduje se (v)zcházet a zvedat se, tj. pohybovat se
(vzhůru).

3                 Na mapě jsou patrny čtyři areály víceméně souvislého výskytu základních pojmenování. Je to většinové
české kynout, mor. a čes.-mor. kysat (přesahující ojediněle i dále do Čech), svč. (v)zcházet a slez. rušat (se).

Mor. označení kysat, vývojově příbuzné se slovesem kynout, se na území Čech většinou objevuje s uve-
deným významovým zúžením; ve vm. nářečích vytváří souvislý příhraniční pruh slovotvorná obměna kys-
nout
, na Uherskobrodsku a sev. Vsetínsku se užívá novotvaru kýst.

Jako progresivní se jeví sloveso kynout. Objevuje se téměř důsledně po celých Čechách a jako pojme-
nování nezřídka jediné se dokládá i z moravských měst.

4    kvasit  stč., Jg, SSJČ říd., pol. kwasić, dluž. kwasowaś, kwasyś
K psl. *kvasiti, specifikací významu.

kynout  stč., Jg, SSJČ — Souvisí s psl. *kypěti.

kysat  jen nář.; Jg, SSJČ nář., hluž. kisać, (stč. ,stávat se kyse-
lým‘ — Pravděpodobně pokračování psl.
*kysati (od zá-
kl.
*kys-).

kysnout  jen nář.; SSJ kysnúť, hluž. kisnyć — K psl. *kysnNti ‚stá-
vat se kyselým‘, specifikací významu.

kýst  jen nář. — Viz kysat.

rušat (se)  jen nář. (SSJ rušať sa i pol. ruszać się ,pohybovat se‘)
— Specifikací významu z nář.
ruchat, rušat ,hýbat‘.

vzcházet  (stč. vzcházěti ,pohybovat se vzhůru, stoupat‘), SSJČ
kniž. — Specifikací významu.

zvedat se  v sled. významu jen nář. — Specifikací významu od vz-
-vésti
,zvedat se‘.

5    kinout Ju 2–5, Ru 1-3 — kisat Ju 1, 2, 4, 6, Ru 4, 5 — kisnúť Ju 7 — kísť i kisť Ju 7 — scházet Po 1, Ju 2

6    OLA 1065