ČJA 1

119 vepřové maso (410) — mapa s. 243

1    M         vepřové m. (v’e- 831-833, 835)

v’epřov’ina

brafske m. (-k’i 831)

braove m. (bravove 818) — brahove m. 819, 820

svincke m. (-nske 828, šviňsk’i 835, 836, sviňje 755)

prasací m. (praśaći 828)

mašyčý 705, 750

2                 Mapa zachycuje nářeční pojmenování pro vepřové maso, jež je zpravidla označováno souslovným ná-
zvem, jen výjimečně deadjektivem (vepřovina). Materiál ukázal, že ve všech bodech s dvojslovným pojmeno-
váním (vepřové maso) je možné, ba častější eliptické vyjádření (vepřové); na mapě jsou zachyceny jen nář.
rozdíly adjektiva.

Vedle lexikálních diferencí jsou zaznamenány obměny slovotvorné (bravské × bravové) a hláskové
(brahové × braové).

3                 Výraz vepřové se vyskytuje po celém území českého jazyka s výjimkou části slez. nářečí. K němu se při-
pojují okrajová pojmenování ve Slezsku a řídce i ve vm. dialektech. Ve slez. nář. tvoří výraznější areály slovo
bravské v již. úseku (často v dubletě s výrazem vepřové) a slovotvorná varianta braové s hláskovými obměna-
mi (brahové, bravové) v okolí Opavy a v přilehlých bodech v Polsku. Menší oblast na Frýdecku-Místecku a Jablunkov-
sku vytváří pojmenování svinské. Adjektivum prasací je doloženo ze sev. okraje vm. nář. a moravsko-sloven-
ského pomezí a ojediněle z vých. Slezska. Neplně terminologizované slovo mašičí bylo zachyceno ve dvou
lokalitách na Vsetínsku.

4                 U slovníkových dokladů nelze vždy prokázat užívání příslušných adjektiv ve spojení „vepřové maso“.


brahové  jen nář. — Z formy bravové záměnou kmenového -v-
mezi samohláskami, viz bravské.

braové  jen nář. — Z formy bravové zánikem kmenového -v-
mezi samohláskami, viz bravské.

bravské  jen nář.; stč. braví, bravový, bravný, bravovní, Jg bra-
, bravní, bravový a bravčí, bravčový slc., SSJ bravčové
(mäso), říd. bravčí (SSJČ jen brávek nář. ,vepřík‘) — Od
psl.
*borvъ (původně drobný dobytek, ovce, kozy, pozdě-
ji i vepři).

mašičí  jen nář. — Adj. od nář. mašík (Bš val. ,prase‘).

prasací  jen nář.; stč. prasěcí, Jg jen prasecí, SSJČ prasečí zast.

a nář., Bš prasenčí (Žďársko), SSJ prasací i prasačí, pol.
prosięcy ,selecí‘, hluž. prasacy — Od psl. *porsę ,mládě
vepře‘.

svinské  stč. jen sviní, Jg sviní (od svině) a svinské, sviňské (ma-
so
), SSJČ i svinské (od svině), SSJ svinské, říd. sviňací,
pol. świni, hluž. swinske, swinjerske — Od psl. *svinьja
(to z adj. *svinъ).

vepřové  Jg též vepřný, SSJČ, pol. wieprzowe — Od psl. *veprь
,divoký kanec‘.

vepřovina  stč., Jg, SSJČ říd., pol. wieprzowina — Sufixem -ina
od adj.
vepřové.


5    vepřové Ju 7 — vepřoví Ju 1–3, Ru 4 — vepřovi Ju 6 — wepřowi Po 1 — svinské Ru 5 — sviňskí Ru 1 — svinckí Ju 5 — prasečí Ju 1, 5,
Ru 2, 3 — prasací Ju 7 — mašičí Ju 7

6    ASJ IV 283, OLA 1111

Fi