ČJA 1

117 zabíjet (496) — mapa s. 239

1    M         zabíjet — zabijet

zabíjat — zabijat

zabívat

2                 Mapa zachycuje nářeční ekvivalenty nedok. slovesa zabíjet. K slovotvorné diferenci zabíjet × zabívat
přistupuje morfologický rozdíl zabíjet × zabíjat (původně diference hlásková mezi podobami přehlasovanými
a nepřehlasovanými, která má dnes důsledky v zařazení do slovesné třídy) a rozdíl v kvantitě kmenového -í-
× -i-. Srov. též I-64 překážet.

3                 K většinové podobě zabíjet se připojují okrajové varianty zabívat na záp. a zabíjat na vých. zkoumané-
ho území. Výraz zabíjet pokrývá téměř celé Čechy a přesahuje do centrální části střm. nářečí; nově proniká
zejména do mluvy jm. měst. Varianta zabíjat se vyskytuje v nář. slez. a vm. s přesahem do již. části nář. střm.;
zabíhá až do nář. čm. Forma zabívat je omezena na část záp. Čech.

Krácení kmenového -i- je v Čechách pravidelné, na Moravě má však mnohem větší rozsah, než je uve-
deno v PRO A1b.


4    zabíjat, zabíjat  jen nář.; SSJ zabíjať, pol. zabijać, dluž. zabijaś
Nepřehlasovaná podoba, viz zabíjet.

zabijet  jen nář.; hluž. zabijeć — Viz zabíjet.

zabíjet  stč. zabíjěti, Jg, SSJČ — Nedokonavý protějšek předpono-
vého slovesa
zabít (to k psl. *biti).

zabívat  jen nář.; hluž. zabiwać — K zabít analogicky podle sloves
typu
zakrýt (vliv zprostředkován splynutím i a y). Viz za-
bíjet.


5    zabíjet Ju 3, Ru 2 — zabijet Po 1, Ju 1–5, Ru 2–4 — zabíjat Ju 6 — zabíjat Ru 5 — zabíjať Ju 7 — zabijať Ju 7

6    —

Fi