ČJA 1

115 tlukadlo (451) — mapa s. 237

1    M         tlouk (túk 701, stlók 620, klok 668, klók 667, sklók 667)

tlouček (túček 737, tuček 801, tloček 651, tločák 651, stlóček 653, 680)

tloučko (tłčko 726, 741)

tloučka (tlukačka 432, klóčka 639, 640, 641, 675, sklókačka 632, 674)

tlukadlo (tukado 736, stlukadlo 631, stloukadlo 422, 655, skloukadlo 618, 636, 655, 662, 664,
720)

tlukáč (tlukač 509, 510, 679, 733, tukáč 735, tloukáč 246, tlókač 653, stlókač 653, 679, sklókač
632, 635)

kotouč (kotóček)

kotúlka (kotulka 710, 730)

topárka (toporek 831)

topárko, topúrko

húlka

moutev (též 106, 252)

moutvice (moutvička 330) — motvice (motfice 307, mokvice 306, motlice 306)

šťuchadlo

šťocháč (šťoucháč 432)

S          trdlo 665, 676, 824, trdleca 661

N          píst 510, mustluvák 628, krožidlo 638, švrdlák 670, šťuchadlo 720, toporo s kolečkem 666, štíl 441

2                 Mapa znázorňuje zeměpisné rozložení nář. termínů pro tlukadlo, pohyblivou součást stojaté máselnice.
V již. Čechách a přilehlé záp. části Moravy se užíval jiný typ máselnice; proto zde název této reálie chybí.
Problémy ekvivalence zjištěných názvů vyplývají místy z nedostatečného rozlišování částí a celku. Častý je ná-
zev pars pro toto, a to jednak podle pojmenování držadla (topárka), jednak podle názvu dírkovaného kotou-
če (kotůlka). Časté je i užití formy deminutivní vedle nezdrobnělé (moutvička, tlouček). Některá pojmeno-
vání bývají zároveň názvy nástrojů k jinému účelu (na zelí, brambory, uhlí apod.).

Diferenciaci lexikální doplňují rozdíly slovotvorné, realizované především bohatými derivačními pro-
středky deverbativ. Hláskoslovný rozdíl -tl- × -kl- nebyl na mapě sledován.

3                 Základní lexikální protiklad tvoří většinový centrální areál deverbativ od základu tluk- a periferní ob-
last s názvy derivačně neživými (zč. moutev, moutvice) nebo se jmény, která nejsou názvem činnosti motivo-
vána. Tato pojmenování vytvářejí souvislou oblast zejména na vých. Moravě. Je to slezské, valašské a kopani-
čářské označení topárka (s variantami topárko a topůrko zejména na Hranicku) a slovácké kotůlka, která
mají paralelu ve dvojici střm. a val. názvu hůlka a čm. výrazu kotouč. V lexikálním areálu deverbativ od slo-
vesa tlouct se v jzč. oblasti rozptýleně objevují též pojmenování motivovaná jiným názvem činnosti (šťocháč,
šťuchadlo). Z deverbativ od slovesa tlouct převládá maskulinum tlouk (na Zábřežsku a Opavsku zdrobnělé
tlouček), větší szč. areál neutra tlukadlo má obdobu v okrajovém areálu deminutiva tloučko na Valašsku. Fe-
minina jsou mezi deverbativy zastoupena východobrněnským mikroareálem odvozeniny tloučka.

Ve městech se tato položka nesledovala.

4    hůlka  v sled. významu jen nář. — Přenesením dem. od hůl.

kotouč  v sled. významu jen nář. — Přenesením, od kotálet se
,koulet se, valit se‘.

kotůlka  jen nář. — Viz kotouč.

motvice  jen nář.; SSJČ nář. — Viz moutvice, hlásková varianta.

moutev  jen nář.; stč. mútev, Jg, SSJČ nář. (pol. mątew, mątewka
,kvedlačka‘) — Deverbativum od stč. mútiti ,míchat teku-
tinou‘ (starý termín pro stloukání másla).

moutvice  stč. mútvicě, SSJČ (Jg ,palička, tlouk, trdlo‘) — Viz
moutev.

šťocháč  jen nář. (SSJČ ob. šťouchačka ,mačkadlo‘) — Od expr.
šťo(u)chat nejasného původu.

šťuchadlo  jen nář. (Jg šťuchadlo ,čím se šťouchá zelí‘) — Od šťu-
chat
, viz šťocháč.

tlouček  v sled. významu jen nář. (Jg slc. a mor. ,palička‘, SSJČ
dem. od
tlouk, též tluček zast. a nář. ,tlouk od prádla, na
brambory‘, pol.
tłuczek ,nářadí, kterým se něco tluče‘) —
Formální dem. od
tlouk, viz tam.


tloučka  jen nář.; SSJČ tlučka zast. a nář. — Příponou pro ženská
jména prostředků od
tlouct.

tloučko  jen nář. — Dem. od tlouk, viz tam.

tlouk  stč. tlúk, Jg, SSJČ — Od tlouct, psl. *tlъkN, tlъkti.

tlukáč  jen nář. — Derivací od tlouct, slovotvorné krácení kmeno-
vé samohlásky.

tlukadlo  Jg též tloukadlo, SSJČ — Viz tlukáč.

topárka  jen nář.; Jg mor. a slc., SSJ — Od psl. *toporъ ,sekera‘,
později v někt. slovanských jazycích ,rukojeť sekery‘. Pře-
nesením ,rukojeť tlukadla‘ a dalším přenesením název ce-
lého tlukadla.

topárko  jen nář. — Viz topárka.

topůrko  v sled. významu jen nář. — Viz topárka.

trdlice  v sled. významu jen nář. — Derivací od trdlo, viz tam.

trdlo  jen nář. — Psl. *tьrdlo, od třít, přenesením.

5    tlouk Po 1, Ju 1–3, Ru 2, 4 — tlúk Ru 5 — tlouček Ju 1–4, Ru 4 — tlukadlo Ju 3, Ru 1, 2, 5 — sklukač Ru 5 — sklókadlo Ju 6 — kotulka
Ru 5 — topárka Ju 7 — moutvice Ru 2, 3 — motvice Ju 5

6    ASJ IV 279, MAGP 116, AJŚ 116, AJPP 92, AJK 140

Hl