ČJA 1

113 stloukat máslo (446) — mapa s. 233

1    M         vrtět — vrťít

tlouct

tlouc (též 104, 105, 218, 327, 334, tuc 801)

stloukat (slúkat 737, stĺkat 725, 741–743, 752–754, 756) — skloukat

ďelat máslo

robit maso

S          kolibat 210, točit 408, múcic 755

2                 Sledovalo se pojmenování činnosti, kterou vzniká v domácnosti ze smetany máslo. Všechna pojmeno-
vání jsou dvouslovná, skládající se ze slovesa a ze subst. předmětu máslo. U sloves s velmi obecným význa-
mem (dělat, robit) je substantivum máslo obligátní, u ostatních bývá v aktuálním užití většinou vynecháno.

Kromě rozdílů lexikálních byly zachyceny diference slovotvorné (tlouct × stloukat), morfologické
(tlouct × tlouc) a hláskoslovné (stloukat × skloukat, vrtět × vrtít).

Odlišnosti v pojmenování činnosti zčásti souvisí s různým typem máselnice (s tloukem × s klikou). Srov.
I-114 máselnice a I-115 tlukadlo.

3                 Základní lexikální protiklad tvoří jzč. a zm. pojmenování vrtět proti odvozeninám od kořene tlouc-/
tlouk- (na ostatním území). Bezpředponová podoba tlouct se vyskytuje v sev. polovině Čech, ve Slezsku má
arch. formu tlouc. Předponová varianta stloukat se vyskytuje na větší části Moravy (ve středním pruhu v hlás-
kové obměně skloukat).

Pojmenování pouze souslovná jsou okrajová; vyskytují se na sev. Valašsku (dělat máslo) a na Těšínsku
(robit máslo).

Ve městech se výzkum neprováděl.


4    dělat (robit) máslo  ne plně terminologizované, opisné označení

kolébat  v sled. významu jen nář. — Přeneseně.

moutit  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJ mútiť (stč. mútev, mú-
tvicě
,tlouk‘, mútiti ,míchat čím, vířit co‘, SSJČ zast.
,kalit‘) — K psl.
*mNtiti ,kalit‘.

skloukat  jen nář. — Viz stloukat. Se změnou tl > kl.

stloukat  Jg, SSJČ, SSJ stĺkať říd. — Imperfektivum k stlouci, viz
tlouc.

tlouc  jen nář.; Jg a SSJČ tlouci, pol. tłuc — Z psl. *tlъkti ,tlouci,
bít‘.

tlouct  Jg lid., SSČ — Koncové -t analogií podle inf. sloves
ostatních tříd, viz tlouc.

točit  v sled. významu jen nář. — Specifikací významu ,vykonávat
otáčivý pohyb‘.

vrtět  Jg i vrtiti, SSJČ obl. ve spojení vrtět máslo — Specifikací vý-
znamu ,otáčet, krouživě pohybovat‘. K psl.
*vьrtěti ,otá-
čet‘.

vrtit  jen nář. — Viz vrtět.


5    tlouct Po 1, Ju 1–3, 5, Ru 1–4 — klóct Ju 6 — stloukat Ju 4, 7 — stlúkat Ru 5 — sklúkat Ru 5 — dělat máslo Ru 4

6    AJŚ 279

Mi