ČJA 1

112 máslo (444) — mapa s. 231

1    M         máslo — maslo

putr

putra

pomazánka — pomazanka

pomazánek 148, 161

N          maslenka 663, selské máslo, domácí m., svojské m., svojo m., domové m., nové m., stlučené m., stlukané m.

2                 Položka byla zaměřena na lexikální rozdíly v nář. pojmenování másla, tj. nepřepuštěného tuku získané-
ho stloukáním smetany. Dále byly zachyceny výrazné diference rodové (pomazánka × pomazánek; putr ×
putra) a u slov máslo a pomazánka také rozdíly v kvantitě. Nedostatek podoby moslo ve Slezsku svědčí
o starém krácení kmenové samohlásky.

Slovo máslo v oblasti výskytu slova putr(a) mívá někdy u staré generace specifický význam, totiž ,pře-
škvařené máslo‘. U mladé generace už převládá výraz máslo v obou významech.

Městská mluva st. generace se v podstatě neliší od mluvy venkovského okolí.

Informátoři někde odlišovali názvem doma vyprodukované máslo od másla koupeného v obchodě. Po-
jmenování pro domácí máslo pak obsahuje zpřesňující adjektiva jako svojo, svojské, svoje, selské, nové,
z nichž některá vytvářejí nevyhraněné územní areály; na mapě je však nezachycujeme. (Rozlišovací adj.
selské je doloženo zvl. ze svč. oblasti, ve Slezsku je nejčastěji adj. svojo, svojské, adj. domácí je typické ze-
jména pro vých. skupinu slez. nářečí, doklady na nové m. pocházejí z Pošumaví.)

3                 Jako základní se jeví protiklad domácího výrazu máslo proti přejatému slovu putr(a). Slovo pomazán-
ka
se vyskytuje jen jako poměrně vzácný relikt.

Přejatého výrazu putr(a) se užívá na Domažlicku, v již. Čechách a dále na větší části střm. a vm. nářečí.
Forma putra f. zabírá téměř celou oblast střm. nářečí (mimo sev. úsek) a na východě i západě přesahuje do
dialektů sousedních. Z ostatního území (tedy odtud sev.) se dokládá slovo máslo, na sev. Moravě a ve Slez-
sku v podobě maslo.

Na záp. okraji Čech a rozptýleně kolem Tábora a Jindřichova Hradce se vyskytuje (většinou jako dubletní ne-
bo i tripletní) též výraz pomazánka, popř. pomazanka, z Litomyšlska pocházejí vzácné doklady na variantu
pomazánek.


4    maslo  jen nář.; SSJ maslo, pol. masło — Asi z *maz-slo, to de-
verbativum od *mazati.

máslo  stč., Jg, SSJČ — Viz maslo.

pomazánek  v sled. významu jen nář. — Viz pomazánka.

pomazanka  jen nář. — Viz pomazánka.

pomazánka  v sled. významu jen nář. (Jg ,pokrm, který se maže
na chléb‘, stejně i SSJČ a SSJ hovor.) — Specifikací, de-
verbativum k
pomazati.

putr, putra  jen nář.; Kt nář., hluž. butra — Přejato z něm.


5    máslo Po 1, Ju 1–5, Ru 1–4 — másło Ju 7 — putr Ru 5

6    —

Bh