ČJA 1

111 syrečky (455) — mapa s. 231

1    M         sirečki — sýrečky

séřičke (séřike 620)

sýrky

tvarúšky

homolky (homulky 118, 119, 802, 803, 819, 820)

tvargle (kv- 733, 64, 84, kváglički 453)

2                 Zjišťovala se nář. pojmenování pro vyzrálý sýr z tvarohu ve tvaru koláčků, obchodního názvu olomouc-
ké tvarůžky
. Kromě výrazné hranice mezi slovy syrečky a tvarůžky jsou na mapě zachyceny i rozdíly slovo-
tvorné (syrečky × sýrky × sýřičky) a hláskoslovné (syrečky × sýrečky).

Spisovný jazyk má pro uvedenou reálii tři synonyma: tvarůžek, syreček a zast. homolka. Slovo homol-
ka
, v sledovaném významu uváděné též Jg i Šemberou, bylo naším výzkumem zachyceno vzácně. V českých
nář. znamená většinou ,sušený, oklihlý tvaroh ve tvaru malé homole nebo kuličky‘, tj. jakési podomácku děla-
né syrečky. Na mapě je tento výraz zakreslen jen tam, kde se jím označují též olomoucké syrečky, kde tedy
došlo k přenesení významu. Otázky byly zaměřeny na nom. pl. Nesoustavně se v našich zápisech objevují sin-
gulárové formy. Není bez zajímavosti, že se ze Slezska dokládá tvar tvarůžka (f.). Pojmenování tvargle,
kvargle, zapsaná zejména v mluvě mládeže moravských měst, jsou mírně expresivní a mají slangovou povahu.

3                 Dichotomie syrečky × tvarůžky patří k rozdílům česko-moravským. Hranice mezi oběma slovy probíhá
v sev. úseku zhruba po zemské hranici česko-moravské, od Nového Města na Moravě se pak stáčí přímo k jihu
na Moravský Krumlov. V oblasti přesahu pojmenování syrečky na záp. Moravu převažuje hlásková obměna

s dlouhým vokálem v základu (sýrečky) vedle slovotvorných variant sýrky a sýřičky. Forma sýrečky je také
běžná v malém okrajovém úseku v horním Pojizeří a na Chodsku.

Výraz homolky se v sledovaném významu dokládá ze sev. okrajů svč. a slez. nářečí.

4    homolky  stč. ,bochánky sýra‘, Jg homolka „mor. tvarožek“, SSJČ,
pol. gomółki ,bochánky sýra‘ — Přenesením na základě
tvarové podobnosti, dem. k homole ,hromádka‘, psl. *go-
mol
(j)a.

syrečky  Jg, SSJČ (též ,bochánek tvrdého tvarohu‘), SSJ syrček
— Dem. k
sýr, psl. *syrъ.

sýrečky  jen nář. — Viz syrečky.

sýrky  jen nář. — Viz syrečky.

sýřičky  jen nář. — Viz syrečky.

tvargle  jen nář. — Přejato z něm. (Quargel), skupina kv- změ-
něna na
tv- podle tvaroh, tvarůžky.

tvarůžky  v sled. významu jen nář.; Jg mor., SSJČ obl. mor., SSJ
tvarožtek expr. — Od tvaroh, původ tohoto slova nejasný.

5    tvarúški Ju 7, Ru 5 — tvaruški Ju 6 — sirečki Ju 4 — homolki Ju 5, Ru 1 — homúlki Ru 5 — homolka (jakýkoli sýr) Po 1

6    —

Bh