ČJA 1

108 syrovátka (453) — mapa s. 225

1    M         syrovátka (sírovátka 103, 730, serovátka 457, 510, serovatka 514, servatka 815, 833, 835, 836, sryvot-
ka 829)

kapálka

śivula

śivjołka (śivjočka 826, 827, śivočka 832, śivjunka 827)

molka

podmiščánka

N          žinčica 755

2                 Mapa zachycuje nářeční pojmenování pro žlutozelenou tekutinu, která zbude po sražení mléka a od-
stranění tvarohu. Vedle rozdílů lexikálních jsou sledovány diference slovotvorné (sivula × sivjolka). Je pozo-
ruhodné, že k bohatému lexikálnímu rozrůznění dochází pouze na poměrně malém území Slezska.

3                 Výraz syrovátka se vyskytuje na celém území s výjimkou sev. části Slezska; tam je rozšířeno pojmeno-
vání kapálka, jen v již. části slez. nářečí se objevují další názvy: podmiščánka (úzký pás při horní Ostravici),
sivula se slovotvornými obměnami (širší Těšínsko), molka (sporadicky v jz. slez. úseku).

4    kapálka  jen nář.; Jg mor., slez. a pol. — Odvozeno od slovesa ka-
pat
(tekutina, jež odkapává při tvoření tvarohu).

molka  jen nář. — Přejato z něm.

podmiščanka  jen nář.; Kt — Z předložkového spojení pod míš-
kem
(nář. ,pytlíkem‘).

sivjolka  jen nář. — Viz sivula.

sivula  jen nář. — Odvozeno od adjektiva sivý (podle zabarvení).

syrovátka  Jg též syrobatka, servátka slc., Kt též syrovadka, syr-
vodka
mor., SSJČ, SSJ srvátka, pol. serwotka, hluž. syro-
watka
. — Psl. *syrovatъka. Etymologie nejasná, základ
teprve druhotně upravován podle
sýr.

5    sirovátka Ju 1–4, Ru 2–5 — sírovátka Ju 5, 6 — syrovátka Ju 2 — sirowátka Po 1

6    AJŚ 283

Fi