ČJA 1

105 míchaná vejce (438) — mapa s. 219

1    M         smažené v. ((h)usmažení v.)

míchaní v. (umíchaní v. 124, 231, míšení v. 445)

pečení v.

v. na másle (v. na máslo, v. na sádle 415, 424)

v. na rendlíku (v. na kastrúlku 422, 423, 441)

smažinka (smažínka 616, 644, smaženka 506, 507, 509, 804)

smažeňice

smažák 651, 652, 666

šmahula 663, 667, 668, 670

vaječina (vaječinka 807)

vaječňica

škvařežina (škvařežína 713, škvařeřina 728, 732, 745, škvařešina 74, škvařeťina 734, škvařeňina 707,
708, 712, 727, 728, 746, 755, 757, též 725)

škvařeňica 677, 711, 814 (škvarčica 709)

škvařinka 676, 747 (škvařenka 744, 747)

škvára 456–458

škrak 681, 682 (škvrak 679)

škraka (škvraka 678, 713, 732, 733)

škračeňica 703, 704, 722, 738

slítek 160–162

S          pražeňica 643, 756

N          dušení v. 440

2                 Mapa zachycuje nářeční ekvivalenty pro pokrm z vajec rozmíchaných a usmažených na rozpuštěném
omastku. Vedle četných diferencí lexikálních, např. slítek × vaječina × škvára × smažinka, byly zaznamená-
ny též výrazné rozdíly slovotvorné, a to ve dvou rovinách: 1) pojmenování souslovná × jednoslovná, 2) další
slovotvorné diference uvnitř obou skupin. U souslovných pojmenování (přívlastek + vejce) se sledovaly roz-
díly pouze v přívlastkové části. (Nářeční diferenciace u výrazu vejce blíže viz III-vejce 429.) Přívlastek je
buď shodný, adjektivní (míchané v. × smažené v. × pečené v.), nebo neshodný, vyjádřený předložkovou
vazbou (v. na másle × v. na rendlíku). Také pojmenování jednoslovná jsou bohatě slovotvorně rozrůzně-
na; tytéž sufixy se často připojují k různým lexikálním základům, např. vaječinaškvařežina × vaječni-
ce
smaženiceškvařeniceškračenice apod., a vytvářejí kompaktní areály.

3                 Čechy a záp. polovinu Moravy pokrývají souslovná pojmenování, charakterizovaná značnými vzájem-
nými průniky, vých. polovina Moravy má pojmenování jednoslovná.

Největší územní rozsah má sousloví smažené v.; výhradní areál tohoto názvu je zejména na Chodsku
a sev. Plzeňsku a dále v jv. Čechách, v Posázaví a v již. polovině střm. nářečí, jinak se toto pojmenování vy-
skytuje v dubletách roztroušeně na celém území kromě vých. poloviny Moravy.

Oblast nejhustšího výskytu sousloví míchané v. je v sz. a stř. Čechách a v úzkém pruhu podhůří Šuma-
vy. Dubletně a rozptýleně se toto sousloví objevuje i dále v jzč. a svč. oblasti.

Sousloví pečené v. je na Novopacku a v horním Pojizeří a izolovaně i jinde na okrajích Čech.

Členitou oblast v již. Čechách vytváří pojmenování v. na másle, sousloví v. na rendlíku se vyskytuje
rozptýleně v jz. Čechách a ve stř. Polabí.

Na sev. Moravě se často v dubletě se souslovím smažené v. objevují jednoslovná pojmenování odvozená
od základu smaž- (smažák a šmahula na Litovelsku, smažinka na Novoměstsku, smaženice na Prostějovsku,
Hranicku a v sm. pohraničních městech). Na tuto oblast navazuje území výhradně jednoslovných pojmenová-

ní na vých. Moravě a ve Slezsku. Ve stř. úseku vm. nářečí se uplatňuje výraz škvařežina, na Kyjovsku, Kro-
měřížsku a kolem Lipníka
škraka a škrak (se slovotvornou variantou škračenice na Hranicku), na Valašsku
a ve Slezsku kromě Opavska
vaječina (se slovotvornou variantou vaječnice na Vsetínsku, Těšínsku a Jablun-
kovsku) a na Opavsku
smažinka.

Na Litomyšlsku je malý ostrůvek pojmenování slítek a na Doudlebsku škvára.

Ve městech je situace shodná s nářečním okolím.

4    míchané v.  Jg, SSJČ míchaná v. — Od míchat.

pečené v.  jen nář.; stč., hluž. wopjacone jajo — Od péci.

praženice  v sled. významu jen nář.; SSJČ nář. a sloven., SSJ praženica
Derivací od
pražený.

slítek  jen nář. — Od stč. svítek příklonem k slovesu slít.

smažák  jen nář. — Derivací od smažit.

smažené v.  jen nář.; Jg — Od smažit.

smaženice  SSJČ — Derivací od smažený.

smažinka  jen nář. (SSJČ nář., též smaženka — obojí ,smažené
jídlo, nejčastěji z kašovitého těsta‘) — Derivací od
smaže-
.

škračenice  jen nář. — Derivací od nář. škračený, to od nář. škra-
čit
(Kt škračiti „roztápěti (máslo)“, škračiti vejce ,škvařit‘). Viz škraka.

škrak  jen nář. — Viz škraka.

škraka  jen nář. — Přenesením nář. pojmenování škraka ,škvarek‘.


To podle Mch z nář. škvarka f. metatezou a ztrátou v.
Lze vyložit i z psl.
*skvor-ka/kъ. Od toho je nové sloveso
škračit.

škvára  v sled. významu jen nář. — K škvařit.

škvařenice  jen nář.; Jg, SSJ škvarenica nář. — Derivací od škva-
řený
.

škvařežina  jen nář.; Kt škvařenina, SSJ škvarenina, nář. -elina,
-erina — Derivací od škvařit.

škvařinka  jen nář., Kt též škvařenka — Derivací od škvařený.

šmahula  jen nář. — Od smažit, počáteční š- expres. původu.

vaječina  jen nář.; Kt, SSJČ nář. — K vejce.

vaječnice  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJČ nář., SSJ vaječnica,
pol.
jajecznica — Derivací od vaječný.

v. na másle  jen nář.

v. na rendlíku  jen nář.

5    smažení v. Ju 5, Ru 2, 4 — usmažení v. Ju 2 — míchaní v. Ju 4 — rozmíchaní v. Ru 3 — pečení v. Po 1, Ju 1, 3 — pražení v. Ju 6 — v. na
kotlíku Ru 3 — vaječňica Ju 7 — škvařenka Ju 7 — škvrak Ru 5 — kajgana Ju 2 — kajgána Ru 5

6    ASJ IV 255

Či