ČJA 1

104 žloutek (437) — mapa s. 217

1    M         žloutek (žútek 701, 705, 737, 738) — žułtek — žtek — žloudek

žloutko (též 66, žútko 706, 729, 731, 732, 735, 750, 755, 757) — žułtko (žutko 801, 84) — žtko
(žltko 713)

2                 Mapa zachycuje nář. pojmenování pro žloutek, tj. ,vnitřní žlutou část vejce plovoucí v bílku‘. Byly za-
znamenány rozdíly v rodu (žloutek × žloutko) a diference hláskové (žloutek × žloudek, žloutek × žułtek,
žlutko × žultko × žĺtko × žútko). Na mapě není zaznamenáno hojné pronikání středního l do oblasti, v níž
se pravidelně uchovává archaické ł (srov. PRO, mapa E4a, b).

3                 Základní protiklad tvoří rodový rozdíl mezi podobami rodu mužského a středního. Z variant rodu muž-
ského je nejběžnější obměna žloudek, která je rozšířena téměř po celých Čechách a na větší části Moravy. Po-
doba žloutek, shodná s formou spisovnou, vytváří výrazný areál v sv. Čechách (tam je archaická); nověji pro-
niká do městské mluvy a do východních okrajových oblastí, kde se dosud drží starší nář. formy s -t-. Varianta
žultek je charakteristická pro oblast nář. slezských a sev. okraj vm. nářečí.

Formy středního rodu se vyskytují ve dvou oddělených areálech ve vých. části zkoumaného území. Vý-
raz žloutko pokrývá území vm. nářečí (s výjimkou sev. úseku) a přesahuje na Kroměřížsko; varianta žultko se
vyskytuje odděleně v česko-polských dialektech. Podoba žĺtko (žĺtek) se dokládá ze střední části vm. nář.


4    žloudek  SSJČ ob. — Viz žloutek. Forma s -d- snad analogií podle
žaloudek.


žloutek  Jg, SSJČ, hluž. žołtk — Odvozeno od psl. *žьltъ ,žlutý‘,
to z ide.
*gil-to-.

žloutko  jen nář. — Gramatický rod snad analogicky podle vajíč-
ko
, viz žloutek.

žĺtek  jen nář.; SSJ — Uchování a prodloužení starého sla-
bičného
l. Viz žloutek.

žĺtko  jen nář. — Viz žloutko, žĺtek, žloutek.

žultek  jen nář.; Kt — Skupina -ul- odlišným vývojem původního
slabičného
l. Viz žloutek.

žultko  jen nář.; pol. żółtko — Viz žloutko, žultek, žloutek.

5    žlótek Ju 6 — žloudek Po 1, Ju 1–5, Ru 2-4 — žlútko, žłútko Ju 7, Ru 5 — žłutko Ju 7 — žutko Ju 7

6    MAGP 437, SSA 2.106, OLA 1148, ALE 297

Fi