ČJA 1

91 vzbudit (1736) — mapa s. 203

1    M         zbuďit

zbuďet 603, 608–615

probuďit

obuďit

zvolat

zehnat

N          zbouřit 213, zavolat 456

2                 Na mapě jsou zachyceny nář. ekvivalenty slovesa vzbudit v kontextu „vzbudit někoho ze spaní“. Pů-
vodně se měly zjišťovat především slovotvorné diference vzbudit × obudit, vyskytly se však i výrazné rozdíly
lexikální (vzbudit × zvolat × zehnat) a morfologické (vzbudit × vzbudět).

Sporadicky se objevující slovesa zbouřit a zavolat (s nespecifickým významem) nebyla mapována.

3                 Po celých Čechách a na většině Moravy je převládajícím označením sloveso vzbudit, ve vm. dialektech
(s výjimkou Kyjovska a Břeclavska) a na značné části Slezska se vyskytuje výrazný regionalismus obudit, jenž
má v této oblasti funkci základního pojmenování. Místy, v Čechách především při okrajích a rozptýleně i na
Moravě, se objevuje podoba probudit, převážně v dubletě se základním vzbudit.

V záp. Čechách vytváří kompaktní areál lexém zvolat; užívá se ho tam společně s označením vzbudit,
jako jediné pojmenování se uplatňuje pouze na Chodsku. Sloveso zvolat se objevuje také na Opavsku a v čes-
kých lokalitách na území Polska.

Z ojedinělých výrazů stojí za zmínku dialektismus zehnat (zaznamenaný na Uherskobrodsku a Vsetín-
sku), vzniklý zřejmě metonymickým přenesením ze spojení sehnat z lože.

Morfologická obměna vzbudět existuje na sz. Znojemsku (srov. I-41 mračit se).

V městské vrstvě převládá sloveso vzbudit, na vých. Moravě se však udržuje dialektismus obudit; na-
proti tomu regionální zč. ekvivalent zvolat v městské mluvě už zachycen nebyl.


4    obudit  jen nář.; Jg slc. a mor., SSJČ nář., SSJ obudiť nář., pol. o-
budzić
, hluž. wubudźeć, -ić — Viz probudit.

probudit  stč. probuditi, Jg, SSJČ, SSJ prebudiť, pol. przebudzić
— Prefixací od psl.
*buditi.

vzbudět  jen nář. — Změnou morfologické charakteristiky ze
vzbudit, viz tam. Srov. I-41 mračit se.


vzbudit  stč. vzbuditi i zbuditi, Jg, SSJČ, SSJ zobudiť, pol. zbu-
dzić
, hluž. zbudźić, -eć — Viz probudit.

zehnat  v sled. významu jen nář.; SSJ zohnať expr. — Nář. prefi-
xací od psl.
*gъnati a přenesením.

zvolat  v sled. významu jen nář. — Prefixací od psl. *volati a pře-
nesením.


5    zbuďit Po 1, Ju 1–4, 7 — probuďit Ju 6 — probuďiť Ju 7 — obuďit Ju 7 — zvolat Ju 5, Ru 2–4

6    —