ČJA 1

72 hubnout (1576) — mapa s. 179

1    M         hubnout — houbnout 307, 443

hubnout se (houbnout se 315)

hubeňet (hubeňit 461)

chudnout (chudnyć 831) — choudnout

churnout

schnout

spadávat se (též spadovat se 114, 122, 130, 142, též spadat se 129, 131, 429)

paďit se

padnout se

N          scházet, jít dolů, strácet se, slábnout, schazovat

2                 Mapa zachycuje nářeční ekvivalenty pro vyjádření procesu ,stávat se hubeným, hubnout‘. Kromě dife-
rencí lexikálních přinesl materiál též rozdíly slovotvorné (např. hubnout × hubenět; spadávat se × padnout
se
× padit se) a hláskoslovné (např. choudnout × chudnout).

3                 Základní protiklad hubnout (celé Čechy a záp. Morava) a chudnout (většina Moravy a Slezsko) do-
plňují výrazy schnout (Zábřežsko a Litovelsko; jeho areál je rozsahem menší než oblast adj. suchý ,hubený‘,
srov. I-73) a churnout (Náchodsko).

Další uváděná slovesa se vyskytují jako dubletní vedle hubnout. Varianta hubenět byla zapsána vzácně
a roztroušeně hlavně na okrajích jz. Čech a na Novoměstsku. Na zč. okraji se sporadicky objevuje též podoba
houbnout (se). Sloveso chudnout doložené ve zbytcích také ze zč. oblasti má většinou podobu s dlouhým
kmenovým vokálem choudnout se.

Zvratné formy jsou soustředěny především do jzč. oblasti. Téměř celou ji vyplňuje sloveso spadávat se.
Jeho varianta padnout se netvoří kompaktní územní celek; je doložena rozptýleně zejména kolem Příbrami

a dále ve stř. Polabí a ve vých. Čechách. Další forma padit se byla zapsána na širším Klatovsku a Sušičku. Do
zč. oblasti zapadá i areál zvrat, slovesa
hubnout se.

4    houbnout (se)  jen nář. — Podoba s jzč. dloužením základové sa-
mohlásky. Viz hubnout.

hubenět  Jg, SSJČ (stč. jen ,stávat se ubohým‘) — Od hubený.

hubnout  Jg, SSJČ — Od hubenět analogicky podle chudnout ne-
bo tloustnout.

hubnout se  jen nář. — Viz hubnout.

choudnout  jen nář. — Podoba s jzč. dloužením základové samo-
hlásky. Viz chudnout.

chudnout  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJČ nář., SSJ chudnúť,
hluž. chudnyć, pol. chudnąć (stč. jen ,stávat se nemajet-
ným‘) — K chudý ,hubený‘, psl. *chudъ.

churnout  jen nář. — K nář. churý ,hubený‘.

padit se  jen nář.; Jg — Viz spadávat se.

padnout se  SSJČ říd. — Viz spadávat se.

schnout  Jg, SSJČ, SSJ schnúť, hluž. suchnyć, pol. schnąć — Od
psl. *sъch-.

spadávat se  Jg padati se, SSJČ též spadati se — Psl. kořen pad-,
iterat. k padu, pásti. — Výrazy spadávat se, padit se spoju-
je podle Zubatého (J. Zubatý, Nahoru, dolů, NŘ 4, 1929,
s. 65–72) dávná metafora vyjadřující, že tu člověk sestu-
puje z výše své síly. Podobně by bylo možno vysvětlit
i další nemapované výrazy (ztrácet se, scházet). — Alois Zís-
kal (Spadnout se, Jaz. koutek Čs. rozhlasu I, 1949, s. 140)
vysvětluje zvratný tvar působením sloves stavových, jež
mívají zvratné zájmeno.

5    hubnout Ju 1, 5, Ru 1–4 — hubnout se Ju 3 — hubeňit Ru 2 — hubeňet Ju 2 — chudnout Ju 4, 6, 7 — chudnúť Po 1

6    —

Bh