ČJA 1

64 překážet (134) — mapa s. 163

1    M         překážet

zavazet (též 159, -ďet 510, 511, 605, 624–629, -ďat 737)

zavazat — zavadzat (též 736, 755, 757)

převažet

N          vaďit 42, 65, 93

2                 Sledovaly se nářeční ekvivalenty slovesa překážet, tj. stát někomu nebo něčemu v cestě, zvl. při nějakém
pohybu nebo činnosti. Nářeční materiál vykazuje výraznou lexikální dichotomii překážet × zavazet doplně-
nou slovotvornou variantou převazet. Mapa postihuje i od původu hláskoslovný rozdíl nepřehlasované a pře-
hlasované podoby zavazat/zavazet, který se dnes jeví jako morfologický (slovesa patří k různým slovesným
třídám). V nář. pojmenováních se odráží i různý hláskový vývoj původního -ď- (zavazat × zavadzat).

Nepravidelná hlásková varianta zavadět není na mapě zakreslena, neboť nelze zachytit celý její územní
rozsah. Jako neplně ekvivalentní jsme nemapovali sloveso vadit, jež bylo porůznu zapsáno zvl. u ml. generace
ve městech.

3                 Základní územní protiklad tvoří sloveso překážet, vyskytující se na celém území Čech, na Zábřežsku
a na jz. Moravě, a mor. a slezské pojmenování zavazet. Varianta převazet vytváří ucelený areál na Českobu-
dějovicku; tento výraz zde však ustupuje nově pronikajícímu překážet. Z vm. a slez. nářečí je doložena forma
zavazat; na větší části území Slezska (mimo jz. okraj) je běžná podoba zavadzat; ta byla sporadicky zachyce-
na také na mor.-sloven. pomezí.

Mluva ve městech se v podstatě shoduje s venkovským okolím. Na Moravě však proniká zvláště u ml.
generace také výraz překážet, shodující se se spis. jazykem.


4    překážet  stč. přěkážěti, Jg, SSJČ, SSJ prekázať, hluž. překažeć,
překažować — Imperfektivum od překaziti, to z psl. *ka-
ziti
.

převazet  jen nář. — Kontaminací překážet a zavazet.


zavadzat, zavazat  jen nář. — Viz zavazet.

zavazet  jen nář.; Jg zavázeti, SSJČ obl. mor., SSJ zavadzať, pol.
zawadzać — K psl. *vaditi ,kazit‘, imperfektivum na -jati.


5    překážet Po 1, Ju 1–5, Ru 2–4 — zavazet Ju 4, 6 — zavazat Ru 6 — zavazať Ju 7

6    —

Vj