ČJA 1

63 zkazit (1770) — mapa s. 163

1    M         skazit

skazet

pokazit

pokazet

zmařit

zepsut

popsut

S          skarťit 706, pokarťit 706, 739

N          zvorat (u ml. měst. generace v Čechách), jiná expresiva (zvrzat, zvrtat, zbabrat, skaňhat aj.)

2                 Většinu výrazů, které vystupují jako nářeční ekvivalenty slovesa zkazit ,učinit nepotřebným, poruše-
ným‘, známe i ze spisovného jazyka, ale tam mají i poněkud odlišný význam nebo jsou stylově omezené. Pro
tuto mnohoznačnost a stylovou různorodost ekvivalentních výrazů byl daný význam sledován ve vymezeném
kontextu „zkazit práci“.

K rozdílům lexikálním přistupuje v rovině slovotvorné ještě různé využití předpon z-/ze- a po-. V spis.
jazyce je možno někdy mezi oběma předponovými slovesy pozorovat jistý sémantický rozdíl (zkazit ,úplně
zničit‘ × pokazit ,částečně poškodit‘). V nářeční vrstvě jde však o rozdíl zeměpisný, který spočívá v tom, že
na poměrně rozsáhlém území jsou předponové podoby zkazit a pokazit zcela synonymní. Hranice této oblasti
však nelze ostře vymezit.

Porůznu zachycená expresiva, z nichž některá jsou potenciálně možná na celém zkoumaném území, ne-
byla do mapy pojata. Jako slangový zůstal nemapován i výraz zvorat, třebaže se v mluvě mládeže českých
měst značně rozšířil (zvorat výkres ap.) a jeho expresivnost se oslabila.

3                 V rovině lexikální je hlavním zeměpisným protikladem většinového lexému kazit slez. výraz psut. Ze
sporadických přesahů a některých bezpečných dokladů z nářečních slovníků lze však soudit, že územní rozsah
tohoto slova, a to v podobě psut i v střm. oblasti, byl dříve i v sledovaném významu širší, než zachycuje dnešní
stav. Kromě toho je na širším Pelhřimovsku ostrůvek slova zmařit. Mor. pokartit bylo doloženo jen sporadic-
ky.

Pokud jde o rovinu slovotvornou, bylo možno alespoň přibližně vymezit oblasti s různým využitím
předpon. Na rozdíl od široké jzč. a střč. oblasti, kde je v daném významu možné jen sloveso s předponou z-
(zkazit, zmařit), jsou počínaje svč. oblastí a dále na Moravě a ve Slezsku paralelně možné i podoby s předpo-
nou po- (pokazit, popsut, pokartit). Směrem na východ podob s po- přibývá, ale ostrá hranice tu není, s vý-
jimkou již. Těšínska a Jablunkovska, kde je opět jen předpona ze- (zepsut).

Do mluvy mladé městské generace proniká i v oblasti potenciálních variant s po- forma zkazit.

 

4    pokartit  jen nář.; Jg — Viz zkartit.

pokazet  jen nář. — Nář. morf. obměnou od pokazit, viz zkazit,
viz též mračit se I-41.

pokazit  stč., Jg, SSJČ, SSJ pokaziť — Viz zkazit.

popsut  Jg popsovati, nedok. psouti, SSJČ popsout ob. expr., SSJ
popsuť pejor. — Viz zepsut.

zepsut  Jg zepsovati, SSJČ ob. expr. zepsout, nedok. psout zast.
a nář., SSJ zopsuť expr. (stč. psovati, psúti ,tupit, trápit‘)
— Souvisí s pes (srov. stsl. pьsovati ,láti jako na psa‘), pak
posunem významu přes ,potupit práci, snažení‘ na ,zkazit‘.

zkartit  jen nář.; Jg, SSJČ nář. — Patrně přenesením významů po-
míchat karty‘ a ,zmásti připravenou hru‘.

zkazet  jen nář. — Nář. morf. obměnou od zkazit, viz tam, viz též
mračit se I-41.

zkazit  stč., Jg, SSJČ, SSJ skaziť — Od kazit, psl. *kaziti.

zmařit  stč., Jg, SSJČ, SSJ zmariť — Od mařit (psl. základ *mar-,
souvisí s psl. *merti ,mřít‘ a s psl. *moriti ,mořit‘), které
má sémantické odstíny ,usmrcovat‘ a ,kazit‘.

5    skazit Po 1, Ju 2, 3, Ru 2, 3 — skaziť Ju 7 — pokazit Ju 1, 2, 5, 6, Ru 4 — expresiva sfušovat Ju 5, spízdřit Ju 7

6    —