ČJA 1

62 rychle (1698) — mapa s. 161

1    M         richle

rychlo

čerstvje

(s)čerstva

čerstvo

vostře

ostro

spješňe 117, 118 (spješňem 119)

spješno 644

chuťe

honem

hebno

fryško

skok 801, 802, 818 (skoky 819)

hvito (vito 801, 804)

vartko

S          ruče 817, ražno 642, 656, 660, g’ipko 834, 835, pilno 752, 755

N          trckem 827, náhlo 508, prutce 436, 463, pryntko 833, 834, brzo 425, kalup 111, 745, svižňe 44

2                 Mapa zachycuje nářeční ekvivalenty adverbia rychle ve spojení rychle jít. Materiál přináší hojné dife-
rence lexikální (např. rychle × čerstvě × honem × skok × fryško) a též rozdíly slovotvorné (např. rychle ×
rychlo, čerstvě × čerstvo × (z)čerstva). Výrazná je značná dubletnost, popř. tripletnost ekvivalentů, zejména
v Čechách, kde silně proniká spisovné slovo rychle jako nová, mladší vrstva. Tato podoba je charakteristická
téměř pro všechna města.

Některé výrazy mají poněkud odlišný významový odstín; vyjadřují spíš nenadálý počátek děje, popř. je-
ho větší intenzitu nebo ráznost. Jejich užití je mnohdy vázáno jen na určitý kontext.

3                 Pro Moravu jsou typická adverbia zakončená na -o (rychlo, čerstvo, fryško, hybno, hvito, vrtko, os-
tro
), v Čechách převažují adjektiva na -e, běžnější rovněž ve spisovném jazyce (rychle, čerstvě, chutě, ostře,
spěšně).

                   Základní lexikální protiklad tvoří deriváty od základu čerstv- v Čechách a na záp. Moravě a výraz
honem na celé Moravě a ve Slezsku (slovo honem se vyskytuje porůznu též v Čechách, hojněji v okrajových
oblastech). Na většině území Čech je podoba (z)čerstva; Posázaví a stř. Povltaví až k Jindřichovu Hradci má
variantu čerstvě, záp. Morava až k Brnu je charakterizována derivátem čerstvo.

                   Téměř v celých Čechách (vyjma okrajových oblastí zč. a vč.) je též rozšířen výraz rychle; na Moravě se
vyskytuje hlavně na Boskovicku, Brněnsku, Vsetínsku a Uherskobrodsku, a to v podobě rychlo.

Ostatní lexémy vytvářejí areály vesměs na okrajích zkoumaného území; chutě na Doudlebsku a Pracha-
ticku, ostře porůznu v záp. a sev. Čechách, ostro v sev. Slezsku, vrtko na Těšínsku, skok v oblasti českých ná-
řečí v Polsku, hvito na Opavsku, hybno na Litovelsku, spěšně na Náchodsku a spěšno ojediněle na Zábřež-
sku. Velké území zaujímá výraz fryško ve střední a jižní části východomoravských dialektů s přesahem až
k Brnu.

4    čerstvě, čerstvo, (z)čerstva  Jg čerstvě, čerstvo, z čerstva, za čer-
stva
, SSJČ čerstvě, čerstva, čerstvo, SSJ čerstvo, pol.
czerstwo — Od adj. čerstvý (psl. *čьrstvъ).

fryško  jen nář.; Jg friško, SSJČ nář., SSJ friško — Přejato z něm.

honem  stč., Jg, Kt též hony, SSJČ ob. — Z instr. subst. hon
(z psl. *gonъ ,hnaní‘).

hvito  jen nář. — Z adj. hbitý (psl. *gъbitъ).

hybko  jen nář.; SSJ hybko — Přejato z pol.

hybno  jen nář.; Jg hybně — Z adj. hybný (k psl. *gъ(b)nN).

chutě  v sled. význ. jen nář.; stč. chutně, Jg též chutně, SSJČ nář.
— K psl. *chotěti ,chtíti‘.

ostro  jen nář.; Jg též z ostra, SSJ — Z adj. ostrý (psl *ostrъ).

ostře  Jg, SSJČ — Viz ostro.

pilno  v sled. význ. jen nář., pol. — Z adj. pilný (psl. *pilbnъ).

ražno  jen nář.; Kt též ražně, SSJČ nář., SSJ nář., pol. raźno ,sviž-
ně‘ — Z nář. adj. ražný ,rychlý‘, původ nejasný.

ruče  stč. rúče, vrúčě, Jg též rouče, SSJČ kniž., SSJ rúče — Ze stč.
adj. rúč, rúčí ,rychlý‘, snad souvisí s ruka (srov. adv. zruč-
).

rychle  Jg, SSJČ, SSJ rýchle — Z adj. rychlý, to snad zkrácením
z psl. *rychalý, jež je z psl. *rychati ,být činný‘.

rychlo  Jg, SSJČ zast. a nář., SSJ rýchlo — Viz rychle.

skok  v sled. význ. jen nář.; Kt, hluž. w skoku — Adverbializací
substantiva (psl. *skokъ).

spěšně  Jg, SSJČ, SSJ spešne, hluž. spěšny ,rychlý‘ — Z psl.
*spěšьnъ, odvozeného ze subst. *spěchъ.

spěšno  SSJČ říd. — Viz spěšně.

vrtko  jen nář.; Jg též vrtce a vrtně, Kt též vrtky, vrtkem, SSJ,
pol. a dluž. wartko — Z adj. vrtký ,nestálý, kolísavý, vrat-
ký‘.

5    richle Ju 3 — čerstva Ju 1–5, Ru 2, 4 — honem Ju 7 — honemej Ju 4 — friško Ju 6, 7, Ru 5 — prutce Ru 3 — brzi Ju 5 — cwálem Po 1

6    ASJ IV 324 chytro, MAGP 575, AJPP 414 fryśko (410 adj.), OLA 757

Fi