ČJA 1

56 nárt (1684) — mapa s. 153

1    M         nárt, nart (nárť 311, nárť  f. 312) — náhrt (-ť 635) — nárut (též 43, 423) — nárit — náriť (nariť 311)

íhybí (příhbí 642) — přihébí

přehibí 236, 245

přehyb

S          přihrbi 625

N          klenek 43, vohib 106, vohibí 411

2                 Nář. ekvivalenty spis. nárt ,hřbet chodidla‘ se vyznačují řadou obměn územně ne vždy nejostřeji vyme-
zených. Různí se jednak slovními základy (nárt × příhybí), jednak slovotvorně (např. příhybí × přehyb),
jednak nepravidelnými hláskoslovnými obměnami (nárt × náhrt × náriť × nárut).

3                 Výrazná je dichotomie pojmenování nárt proti příhybí.

Slovo nárt zabírá většinu zkoumaného území a v současné době se šíří i do lokalit s jiným tradičním vý-
razem a do mluvy měst. Pokud jde o jeho hláskové obměny, v již. Čechách se vyskytují pozměněné podoby
nárut, kolem Strakonic pak náryt, na Plzeňsku náryť. Horský typ střm. nářečí a přechodný pás česko-morav-
ský s přesahy do jv. Čech se odlišují formou náhrt. Pojmenování nart (se zkrácenou samohláskou) jsou poně-
kud častější při sz. a záp. okraji Čech a na malém území již. od Uh. Brodu. (Jsou přirozeně i ve Slezsku, ale tu
podoby nort ukazují na pův. kvantitu.)

Pojmenování příhybí má centrum výskytu na Třebíčsku a Znojemsku, sporadicky je doloženo též ze stř.
Moravy, v slovotvorné variantě přehybí vzácně z Ledečska. Forma přehyb má hlavní areál výskytu na Opav-
sku.

4    náhrt, nart, nárut, náryt, náryť  jen nář.; Kt nárut, Jg náruť
Viz nárt, přisunutá hláska k usnadnění výslovnosti. Starší
literatura dokládá z jzč. oblasti i náret.

nárt  stč. nártie, Jg též nártí, nárytí, SSJČ — Nárt původně po-
jmenovával část obuvi, která kryla *rъtъ > ret ,špičku no-
hy‘, přeneseně pak označuje i vrch nohy.

přehyb  v sled. významu jen nář.; hluž. přehib — Deverbativum
od hýbat.

přehybí, příhybí, přihýbí  jen nář. (Jg příhbí „kde se přehybují
kosti“) — Viz přehyb.

příhrbí  jen nář. — Viz přehyb. Příklonem k hrb-.

5    nárt Ju 3, 4, 7, Ru 3 — nart Ju 2 — přehyb Ju 7 — prohib Ju 6 — vohib Ju 5, Ru 2 — špon Po 1

6    AJŚ 641, AJPP 401 (i u boty)

Bh