ČJA 2

217 kulatý (2067 b) — mapa s. 461

1    M         kulatý (kolatej 447) — gulatí

kulovatý — kolovatej — gulovatí

()okruhy (okrungy 833, 834, 84)

2                 Sledovalo se územní rozšíření adj. kulatý ‚mající podobu koule nebo kouli přibližně podobný‘ a jeho slo-
votvorné varianty kulovatý, která má týž význam a ve spis. jazyce je hodnocena jako forma zastaralá a obecná.
Z mapy je zřejmé, že tato forma, tvořená méně frekventovaným sufixem -ovatý, se v nářečích uchovává na ar-
chaických okrajích jazykového území. Jde tedy o variantu starší, než je dnes obvyklý a převažující výraz kulatý.
I tak jsou však obě tyto varianty, vztahující se formálně i významově ke slovu koule, poměrně mladé, protože ad-
jektiva vyjadřující podobnost se jako kategorie utvářela až později. Ve staré češtině (a tak je ještě doloženo
v slovníku Jungmannově) se i v sledovaném významu užívalo výrazu okrúhlý, třebaže toto slovo souvisí se
subst. kruh a má – stejně jako nč. forma okrouhlý – primární význam ‚mající kruhový tvar nebo půdorys‘. Také
výraz okrouhlý je v sledovaném významu v nářečích dosvědčen, ovšem jen zcela okrajově ve slezské oblasti
a v návaznosti na nářečí polská.

Vedle těchto slovotvorných a lexikálních rozdílů se na mapě sledují i varianty hláskoslovné, a to podoby
se změnou kg, (gulatý, gulovatý) a se střídáním uo (kulovatýkolovatý).

3                 Až na okrajový výraz okrouhlý (v přechodových nářečích čes.-pol.) zahrnuje prakticky téměř celou jazy-
kovou oblast základní pojmenování kulatý. Slovotvorná varianta kulovatý vystupuje na periferiích českého jazy-
kového území, a to odděleně na nepravidelných ústupových areálech v Čechách (jednak už ojediněle v zč. okra-
jových úsecích a výrazněji dále v úseku lounském, na Mělnicku a v Podještědí, jednak na poměrně rozsáhlém
území na jihu s výběžkem až na Pelhřimovsko a ve zbytcích na východě na Litomyšlsku) a na vých. Moravě (ze-
jména ve stř. a sev. části vm. nář. oblasti). Obraz doplňují podoby s hláskovou obměnou kolovatý na jzč. okraji
a vm. areál hláskových variant s g- (gulatý, gulovatý).


4    gulatý  jen nář.; SSJ gulatý — Nářeční změnou kg, viz kulatý.

gulovatý  jen nář. — Nářeční změnou kg, viz kulovatý.

kolovatý  jen nář.; Jg též kolovitý — Adideací ke kolo, viz kulovatý.

kulatý  Jg, SSJČ — Ke koule (stč. kúle, kule, to přejato ze stř. něm.).

kulovatý  Jg, SSJČ ob. a zast. — Ke koule méně frekventovanou pří-
ponou -ovatý, viz kulatý.

 

okrouhlý  v sled. významu jen nář., stč. okrúhlý (též ‚mající podobu
kruhu‘), Jg, pol. okręgły (SSJČ ‚mající kruhový tvar nebo
půdorys‘, tak i SSJ okrúhly) — Od krouhat (to od kruh, psl.
*kr
).


5    kulatý Po 1, Ju 1–4, 6 — kulovatej Ju 5, Ru 3

6    —