ČJA 1

53/220.1 prst (1649) — mapa s. 401

1    M         palec

prst

2                 Mapa sleduje nářeční pojmenování pro prst, tj. jeden z pěti pohyblivých chápavých útvarů zakončují-
cích ruku. Nářeční výzkum přinesl výrazný lexikální rozdíl prst × palec; ten je zachycen na svodné mapě dvě-
ma izoglosami.

3                 Pojmenování prst, shodné se spisovným jazykem, se vyskytuje na celém zkoumaném území s výjimkou
sz. a záp. Čech a vých. okraje Slezska. Tam vytváří výrazné areály název palec.


4    palec  v sled. významu jen nář.; stč. i Jg též ,palec‘, SSJ obl., pol.
(SSJČ palec i hluž. palc ,palec‘) — Z psl. *palьcь  ,velký
prst‘ (srov. lat. pollex), pak ,prst vůbec‘.


prst  stč., Jg, SSJČ, SSJ, hluž. porst — Psl. *pьrstъ.


5    prst Po 1, Ju 1–7, Ru 2–4

6    ASJ IV 433, SSA 6.25

Km


4    nehet  stč., Jg, SSJČ — Odvozenina od základu *nagh-, jenž
označoval nejen nehet, ale i jiné tvrdé výrůstky na konče-
tinách (tedy i kopyto, dráp, pazour, pařát). Pův. *nohet,
-o- se asimilovalo k následujícímu (jerovému) -e-.

neht  jen nář.; SSJ necht, hluž. nohć — Z nehet analogií podle ne-
přímých pádů.

pahnost  jen nář.; Jg mor. a slc. (dluž. parnocht, parnochta f.
,pazneht, dráp‘) — Viz pazneht.


pazneht  jen nář.; Jg, SSJ pejor. ,dlouhý nehet‘, pol. paznokieć
(SSJČ ,lidská ruka nebo noha‘ zhrub.) — Utvořeno před-
ponou pa- od psl. *snogъtь, jež souvisí s *nogъtь ,nehet‘.
(Souhláska -s- byla pohyblivá.)

pazour  v sled. významu jen nář. (SSJČ zhrub. ,ruka, prst, zř. no-
ha‘, dluž. pazora f. ,tlapa, spár‘) — Zhrubělý tvar místo
pazneht.

1      53/220.1 prst

izoglosa prst × palec (1. část záp.; 2. část vých.)

2      94/220.2 snídaně

izoglosa snídaně × snídaní (jih a vých.)

3      50/220.3 břicho

izoglosa břicho × břich (sev. a vých.)

4      29/220.4 hrát si

izoglosa hrát si × párat se (sev.)

5      193/220.5 visací zámek

izoglosa visací zámek × kladka (1. část střed; 2. část vých.)

6      93/220.6 hladový

izoglosa hladový × hladný (vých.)

7      99/220.7 omáčka

izoglosa omáčka × máčka (vých.)

8      81/220.8 tkanička

izoglosa tkanička × šňůrka (vých.)

9      28/220.9 panenka

izoglosa panna × lalka (sev.)