ČJA 2

166 rampouch (1567) — mapa s. 375

1    M         rampouch (rampouk 119, rampoul 333, rambouch 701, rampoch 626, řampouch 431, pampóch 628) —
rapouch

střechýl (štre- 665, stři- 644, štri- 643, tře- 305, 323, 337, střa- 443, 444, stra- 442, štra- 442, třa- 444,
střechejlec 311, střemchyl 738, 805)

střempel (štrem- 806, 813, štřem- 821, střam- 82, štram- 813, střum- 810, štrum- 807, 811)

křechejl (křa- 322, škře- 309)

capouch

snopel

roublik 513, 514, 605 (róbl 605, 614)

brumbel 815 (brumbla 816, brumlik 827, brmbál 621, krumpolec 747)

žangel 801–803

zvungel 808, 820

rumpál 621 (rompál 627)

cucek

cecík 446, 447

cicúr 730 (cuncúrek 737)

cipel 83 (cypulik 818)

culík 736 (culich 719, 734)

cybuch 832, 84

cygara 808, 830

křenec 743–745

S          cák 623, cimbál 746 nedubl., cumpel 732, cingér 753 nedubl., čuplik 825, svička 118, 82, štangl 623, zíb 755
nedubl., zvonek 808 nedubl.

2                 Byla sledována nář. pojmenování pro rampouch, tyčinkový kus ledu visící v podobě krápníku ze střech,
apod. Materiál přinesl bohaté lexikální rozrůznění s četnými, zpravidla však ojediněle či řídce se vyskytujícími,
hláskovými variantami. Poměrně velký je počet výrazů méně frekventovaných a sporadických. U ojedinělých
případů bylo velmi nesnadné odlišit výrazy běžné od rozmanitých výrazů více či méně expresivních.

Výrazová pestrost je především způsobena expresivností a tím, že označení sledované reálie nenáleží k zá-
kladu slovní zásoby. Bylo zaznamenáno velké množství názvů metaforických. Zdůrazňuje se místo výskytu
(střechýl), tvar rampouchu (cigára) nebo některý jeho smysly vnímatelný příznak (leskne se – snopel, visí – cu-
lík
, kape – cicůr, lze jej cucat – cumpel či sát – cecík). Některé metafory zahrnují v sobě zároveň i několik mo-
tivačních zřetelů (zvonek, cingér visící zvonivý předmět). Při pojmenování se uplatnilo přenášení významu, při-
rovnávání k druhým jevům nebo zdůrazňování některé jeho fyzikální vlastnosti (křenec). Podrobněji o těchto
motivacích (též vzhledem k celému evropskému kontextu) viz P. Jančák – J. Petr, SaS 47, 1986, 264–283. Některé
výrazy pro střechýl mají také význam ‚bouchoř‘ (viz II-5) a ‚chumáč ovoce‘ (viz II-6).

3                 Kromě výrazů rampouch a střechýl a jejich variant, které pokrývají většinu zkoumaného území, se vysky-
tuje řada výrazů dalších, ty ale zabírají malé oblasti.

Pro téměř celé Čechy a záp. část Moravy je charakteristické většinové pojmenování rampouch, jeho hlás-
ková varianta rapouch tvoří malý areál na Novopacku. Na Domažlicku a na Klatovsku je rozšířen výraz křechýl,
z Doudlebska a Prachaticka je doloženo označení capouch. V širokém okolí Plzně se vyskytuje pojmenování
cucek.

Na Moravě (od řeky Svratky na východ) je základním pojmenováním střechýl. Východně od Uherského
Brodu se na mikroareálu vyskytuje výraz křenec, ve střední části čes.-mor. oblasti bylo doloženo pojmenování
roublík, na Břeclavsku culík a záp. od Brna rumpál.

Pro Slezsko je příznačná bohatá lex. diferenciace. Ve středoopavském nář. typu a na Hlučínsku tvoří areál
regionalismus střempel, v přechodných nářečích čes.-pol. výraz snopel. Z Frenštátska se dokládá podoba brum-
bel
, ze sz. Opavska pojmenování žangel, vých. od Opavy byla zapsána slova zvungel a cigára a na Těšínsku
cibuch.

Zbývající pojmenování se vyskytují jen sporadicky, zejména na východní části zkoumaného území.

Ve městech je běžné pojmenování rampouch, shodné se spisovným jazykem.

4    brumbel  jen nář. — Původ nejasný, patrně specifikací významu (SSJ
brmbolec ‚drobná věc, která na něčem visí‘).

cák  jen nář. — Přenesením nář. pojmenování pro struk (Kt, Bš, SSJČ,
hlu
ž., u všech ‚struk).

capouch  jen nář. — Patrně zmatením slov capouch (Jg, Bš, SSJČ,
u v
šech ‚otvor do komína, sopouch) a rampouch v důsledku
jejich hl
áskové podoby.

cecík  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování (stč., Jg,
Kt
cicek, SSJČ obl., SSJ cecok, hluž. cyck, u všech ‚struk;
SSJ
Č též říd. ‚přívěsek, třapeček).

cibuch  jen nář. — Přenesením slova přejatého z pol. (cybuch ‚trou-
bel
).

cicůr  jen nář. — Přenesením pojmenování (Jg též cicour, Kt cicour,
cicúrek, Bš, u všech ‚tenký proud vody, Kl cincúr, cencúr
‚střapec, cancour).

cigára  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování (Bš,
SSJ
Č ob., SSJ. pol., hluž., u všech ‚doutník).

cimbál  v sled. významu jen nář.; Jg cimbolec, Bš cimbolek Valašsko
— P
řenesením pojmenování. Motivací byl snad zvuk, který
vyd
ává rampouch při ulomení; tedy rampouch je ‚zvonící
p
ředmět.

cingér  jen nář.; Kl cingel, cingeľ — Přenesením pojmenování (slez.
n
ář. cingel ‚něco visícího), nelze vyloučit spojitost s cin-
gat
/cinkat ,zvonit .

cipel  jen nář. — Přenesením pojmenování přejatého z něm. (Jg též cíp
něco přesahujícího, Kt též cíp, ciplik, Kl cipfel, pol. cypel,
u všech ‚špičatý konec).

cucek  v sled. významu jen nář. — Od cucat.

culík  v sled. významu jen nář. — Přenesením pojmenování (Jg, Kt,
B
š, SSJČ ob., u všech ‚pletenec vlasů‘).

cumpel  jen nář.; Kl combeľ — Nejasné, snad expr. obměna slova ci-
pel
(s vkladným -m-). V návaznosti na slovenské jazykové
území.


čuplík  jen nář. — Nejasné, snad expr. obměna slova culík, nebo nář.
čuplik ‚n
ěco přečnívajícího.

křechýl  jen nář.; Kt — Kontaminací adj. křehký (s pův. významem
‚ztuhl
ý, zmrzlý‘, a proto ‚křehký‘) a střechýl.

křenec  jen nář.; Jg, Bš mor., Kl krenec Ke stč. křenúti ‚ztuhnout.

rampouch  Kt, SSJČ — Expresivní hlásková obměna slova rapouch
(vkladné m a ch-ová přípona), viz tam.

rapouch  Jg též ropouch, ropúch, SSJČ zast., Kl ropuch — Souvisí
patrn
ě s ropěti ‚klapati, téci.

roublík  jen nář.; Bš Třebíč — Přenesením dem. od roubl (‚kolík na
utahov
ání snopů‘).

rumpál  v sled. významu jen nář. — Patrně expr. obměna slova ram-
pouch
.

snopel  jen nář.; Kt, pol. sopel Snad hláskovou úpravou a přenese-
n
ím pojmenování (SSJČ sopel zast. a nář. ‚hlen z nosu).

střechýl  jen nář.; Jg, SSJČ kniž. a nář., SSJ strechulec — Od střecha
(Holub-Kopečný nevylučují, že jde o kontinuant pův. psl.
*streg-ylъ
).

střempel  jen nář.; Kt — Původ nejasný, snad kontaminací střechýl
a snopel, nelze vyloučit ani vliv něm.

svíčka  v sled. významu jen nář.; hluž. lodowa swěca — Přenesením
pojmenov
ání.

štangl  v sled. významu jen nář. — Přenesením výrazu přejatého
z n
ěm. (SSJČ poněk. zast. ob. ‚tyč‘).

zíb  jen nář. — Nejasné, asi souvisí se zábst, zíbst, či expr. obměna
slova
cip-el.

zvonek  v sled. významu jen nář. — Dem. k zvon, přenesením pojme-
nov
ání.

zvungel  jen nář.; Bš zvongel — Snad expresivní varianta slova zvo-
nek
.

žangel  jen nář.; Kt — Původ nejasný, snad souvisí s nář. žingla ‚něco
úzkého.

5    rampouch Po 1, Ju 1–3, 6, 7, Ru 1–4 — ramplouch Ru 1 — střechýl Ju 5 — střechél Ju 6, — cingéř Ru 5

6    AJŚ 649, SSA 9.47, OLA 2501, ALE 21

Vj