ČJA 1

42 vráska (1591) — mapa s. 135

1    M         vráska  f. (vráška 820, 734)

vrásek m. — vrázek m.

kraba f. (graba 804, 808, 822, zgarba 834)

krabina 825, 828

krab m.

fald (foud 818, 830)

brázda (-o- 829, -u- 834)

S          vrap 745, vrumba 836, zmarčka 119, -ščka 833, rys 808, zb’yra 835

N          posek 831

2                 Sledovala se nářeční pojmenování vrásky na čele. Kromě lexikálních rozdílů byly zachyceny i rozdíly
slovotvorné (kraba × krabina), rodové (kraba × krab, vráska × vrásek) a hláskoslovné (vrásek × vrázek).
Některé lexikální diference plynou z různého přístupu k sledovanému jevu: pojmenovává se rýha v kůži čela
nebo naopak vystouplá část kůže na čele.

Zejména z vých. části Slezska se dokládá celá řada výrazů, z nichž některé nejsou plně ustálené a mají
též širší význam ,rýha, čára‘ (brázda, vrumba, zbira, rys).

3                 Výrazně vystupuje dichotomie výrazů vráska a krab(a). Ostatní lexémy jsou vzácné.

Téměř na celém zkoumaném území (s výjimkou vých. Moravy a Slezska) je rozšířen výraz vráska. Ten
proniká i do oblastí s jiným pojmenováním a je běžný v mluvě všech měst. Forma vrásek m. je častá zejména
ve stř. a jv. části Čech. Hlásková obměna vrázek se vyskytuje porůznu v Čechách a na pomezí moravsko-slo-
venském.

Valašsko a větší část Slezska se vyděluje slovem krab(a). Forma krab m. je typická zvláště pro nářečí
na Valašsku. Ve Slezsku převládá podoba kraba f. (v ostravském úseku zřídka i graba, krabina).

Rozptýleně v záp. Čechách, na Doudlebsku, v Kladsku a na sev. Opavsku (včetně lokalit v Polsku) se
vyskytuje přejatý výraz fald. Slovo brázda bylo v sledovaném významu doloženo sporadicky z již. Slezska.


4    brázda  Jg, SSJČ, SSJ, pol. bruzda — Přeneseně z pův. ,rýha plu-
hem vyoraná‘.

fald  Jg, SSJČ přeneseně (stč. ,záhyb‘, pol. a hluž. fałda v témž
významu) — Přeneseně ze ,záhyb (na látce)‘, přejato
z něm.

krab  SSJČ zast. a nář. (Jg ,vrub‘, krabatý ,důlkovitý, vyhnutý‘)
— Od krabiti ,vraštiti‘, krabiti se ,stahovat se do vrásek‘,
psl. *korbiti.

kraba  jen nář. — Rodová obměna ke krab, viz tam.

krabina  jen nář. — Derivací od kraba, viz tam.

rys  v sled. významu jen nář. (pol. rysa ,rýha‘) — Přejato z něm.

vrap  Jg vráp i vrápa, SSJČ též řidč. vrapa, obojí zast. a nář., pře-


neseně, hluž. (w)ropa — Specifikací z nář. ,záhyb‘. Psl.
*vorpъ/-a, to od psl. *vorpiti ,mačkat, bortit‘.

vrásek  Jg, SSJČ říd. a zast., SSJ vrások zast. — Viz vráska.

vráska  Jg, SSJČ, SSJ — K psl. *vorskati, intenzivum k psl. *vor-
piti
, viz vrap.

vrázek  jen nář. — Viz vrásek.

vrumba  jen nář. — Přeneseně (SSJČ vrub ,zářez‘). K rubati, psl.
*r
Nbati.

zbira  jen nář. — Deverb. k sbírat ,skládat do záhybů‘. (Srov. po-
zbirane čelo 834 ,vrásčité čelo‘.)

zmarčka, -ščka  jen nář., pol. zmarszczka, hluž. zmorsk — Přejato
z pol.


5    vráska Ju 4 — vrásek Ju 3, 6, Ru 4 — fald Ju 2, Po 1, Ru 2 — vrap Ju 7 — vrapa Ju 7

6    MAGP 141, AJŚ 606, AJPP 232, AJK 13 : 2, OLA 1305

Bh