ČJA 1

28/220.9 panenka (1870) — mapa s. 401

1    M         pana

                         lalka (lala 721, 747, 814, 816, lalinka 721, 747, 814, 816, lalička 747, 813, 834–836)

X          panenka (paninka 254, 301, 304, 307, 310, 322, 328, 332, 415, 425, 429, 432, 435, 452, 453, 461, pa-
nuška 437)

N          bartek 802, dóra 738

2                 Zkoumala se nář. pojmenování pro figurku (loutku) představující zprav. děvčátko nebo děťátko. Otáz-
ka byla původně zaměřena na diference hláskoslovné. Kromě nich (zbytky zdvojené a disimilované výslov-
nosti: panna, padna) přinesl materiál také rozdíly lexikální (panna × lalka) a slovotvorné (panna × panen-
ka).

Výraz panenka je namnoze pojmenování základní a teprve v protikladu k panna (velká loutka) je
mluvčím hodnoceno jako deminutivum.

Formy se zdvojenými souhláskami (panna) se vyskytují hlavně v sv. Čechách. Oblast jejich výskytu se
za poslední století značně zmenšila; tyto podoby už vůbec nejsou doloženy z Kladska. Na Moravě byly zapsá-
ny na nemalé oblasti přiléhající k Slovensku, zejména mezi Uherským Brodem a Vsetínem.

Střed oblasti s disimilovanou výslovností (padna) je mezi Vysokým Mýtem a Novým Městem na Moravě.

3                 Základní protiklad tvoří tradiční pojmenování lalka (a varianty) ve Slezsku a přilehlých vm. obcích
a výraz panna na ostatním území. Formální deminutivum panenka je na celém zkoumaném území, i ve Slez-
sku; tam proniká panna zcela výjimečně (označuje vždy velkou loutku).

Výraz panynka byl řídce a porůznu zachycen z oblasti jz. Čech.

4    lalka  jen nář.; Jg lala, lalečka, pol. — Psl. *lala ,dítě‘, ,antropo-
morfní hračka‘, to z dětské řeči.

panenka  Jg, SSJČ, SSJ — Dem. k panna, viz tam.

panna  Jg, SSJČ, SSJ — Přenesením z panna ,dívka‘. Derivát od
subst. pán (< panъ), souvisí s pan-ьji, koncové -na podle
kněžna, slečna.

5    pana Po 1, Ju 1–7, Ru 2, 4 — panna Ju 2 — paninka Ju 5, Ru 2 — panenka Ju 2, 6, Ru 3, 4 — bába Ju 2, 7

6    ASJ IV 387, OLA 2291, ALE 489

Bh

1      53/220.1 prst

izoglosa prst × palec (1. část záp.; 2. část vých.)

2      94/220.2 snídaně

izoglosa snídaně × snídaní (jih a vých.)

3      50/220.3 břicho

izoglosa břicho × břich (sev. a vých.)

4      29/220.4 hrát si

izoglosa hrát si × párat se (sev.)

5      193/220.5 visací zámek

izoglosa visací zámek × kladka (1. část střed; 2. část vých.)

6      93/220.6 hladový

izoglosa hladový × hladný (vých.)

7      99/220.7 omáčka

izoglosa omáčka × máčka (vých.)

8      81/220.8 tkanička

izoglosa tkanička × šňůrka (vých.)

9      28/220.9 panenka

izoglosa panna × lalka (sev.)